Epistolie

sau

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (XII)

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre
schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi”

Fraţilor creştini ortodocşi ai neamului nostru românesc, vroiesc a vă face ştiut şi aceasta, pentru întărirea credinţei voastre. Din oraşul sfânt Ierusalim, din prea sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria S-au născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pricinuitorul de mântuire la tot omul de sub cer. Din Sfânta Mânăstire Neamţ au ieşit luminătorii Bisericii Ortodoxe Române care au luminat toată ţara cu lucrurile adevărului, care ne-au povăţuit câteva veacuri pe urmele Domnului Iisus Hristos cu toată buna rânduială, neavând o iotă, adică o salvă de sminteală pentru credinţă. Din Sfânta Mânăstire Neamţ au ieşit mitropoliţi, sfinţi, episcopi, preoţi, şi tot felul de oameni şi dascăli iscusiţi care povăţuiau lumea pe calea adevărului. Din Mânăstirea Neamţ au ieşit cărţi bisericeşti, care au umplut tot pământul, de care s-au folosit tot pământul şi tot omul creştin, nu numai în România, ci din Africa până la America, şi în scurt a zice de la margini şi până la marginile pământului au ajuns cărţile sfinte ale Mânăstirii Neamţului.

Dar deşi Iisus Hristos au lucrat mântuirea în Ierusalim, şi antihrist tot în Ierusalim are să împărăţească, pe Muntele Sionului peste puţin timp. Tot aşa şi cu Mânăstirea Neamţ, deşi au ieşit atâţia luminători ai mântuirii şi atâtea cărţi sfinte, dar precum are să iasă antihrist din Ierusalim, adică are să împărăţească în Ierusalim, tot aşa fraţilor, şi în Mânăstirea Neamţului astăzi domneşte satana, care domnea oarecând în Sodoma şi Gomora, cu numele arhiereu Nicodim şi cu lucrurile toate introducerile lui. Că ale Sodomei şi Gomorei el este cel întâi lucrător la toate lucrurile satanei. Acesta au stricat toate rânduielile sfinte ale mânăstirii, acesta au primit întâi eresul cel mare cu schimbarea calendarului, acesta au gonit monahii cei de bună credinţă, acesta a ars icoanele, cărţile sfinte, şi au fărâmat candelele pustnicilor, acesta au tuns şi au ras barbele monahilor, acesta a dat voie la monahii lui catolici să mănânce carne şi să aibă ţiitori, pentru care pravila şi canoanele porunceşte că monahul care va avea muiere şi va mânca carne 12 ani să se postească cu pâine şi apă, făcând câte 700 metanii pe zi.

Dar voi, fiind papistaşi, canoane nu aveţi că v-au dezlegat sodomiteanul, crezând că dezleagă măgarul de la gard. Acesta a scurtat slujba Bisericii de la 3 ore de slujbă a adus-o la una, acesta a dezlegat a se lucra în sărbători, acesta a desfiinţat sfintele posturi care nu se pot desfiinţa nicidecum de creştini (afară decât de păgânul acesta care a spurcat vasele mânăstirii cu hoit, le-au făcut ca pre el), acesta a stricat toate cărţile sfinte şi au introdus minciuni şi batjocuri în locul sfintelor cuvinte, acesta şi-a bătut joc de toată cinstea mânăstirii, au gonit pre monahii care aduceau cinste mânăstirii şi păstrează pre haldei care sunt la fel cu el, fără Dumnezeu şi fără suflet, prin acest ateu au ajuns Mânăstirea Neamţului într-o stare de plâns.

Mânăstirea Neamţului a fost mama tuturor mânăstirilor din ţară şi mântuirea a multor suflete, astăzi este un cuib de eretici, fără de nici o rânduială sobornicească sau aşezământ al Sfinţilor Părinţi. Astăzi, când un om evlavios intră în vreo mânăstire din cele mari – Neamţ, Agapia, Văratec, Adam, Ţigăneşti –, parcă acel om intră la teatru, că ori călugăr ori călugăriţă începe a râde de el, găsindu-i o oarecare pricină. Toţi călugării din mânăstiri sunt cei mai batjocoritori oameni din ţară şi cu credinţa şi cu faptele. Dar ruşinaţi-vă, viclenilor călugări şi călugăriţe, toţi acei care ziceţi că păziţi poruncile lui Dumnezeu şi ascultaţi pe mai-marii voştri şi ziceţi că vă ţineţi de biserică şi nu părăsiţi Biserica.

Bine, măi omule nebun, dar ce a poruncit Dumnezeu să păzeşti: zidul sau credinţa ? Ce te foloseşte pre tine a sta în zid fără adevărul lui Iisus Hristos şi fără canoane ? Voi niciodată nu aţi citit de Pavel Tebeul şi de Marcu de la Muntele Franc care 90 de ani nu a văzut zidul bisericii, şi alţii cu miile pre care Biserica lui Iisus Hristos astăzi îi laudă şi tot pământul li se închină, pre care numai voi cu papistaşii îi batjocoriţi ? Au voi niciodată nu aţi citit la Sfântul Apostol Pavel, care a zis: voi, preoţilor, cunoscut să vă fie ca ori şi când va cădea biserica în mâinile păgânilor, să luaţi câte un antimis sfinţit, şi ori în care loc vă veţi putea ascunde de la faţa ereticilor, acolo să slujim sfânta liturghie ? Dar voi, viclenilor, când auziţi acest cuvânt, vă astupaţi urechile şi nu vroiţi să-l auziţi ca să-l vestiţi la norod, ci îl ţineţi ascuns ca să aveţi dreptul ca să păziţi zidul.

Dar ce zice proorocia Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos în cartea cu sfârşitul omului ? Au, fiule, Dumnezeu în lăcaşuri de mâini omeneşti crezi că va locui ? Nu, viclene, nu, dar să ştii tu aceasta că biserica este făcută din zid în forma cerului pentru a ne putea aduna frăţeşte şi a ne ruga lui Dumnezeu după adevăr, şi pentru a putea aprinde candele şi lumânări din cauza vremurilor, şi pentru a fi un aşezământ sfânt după porunca lui Dumnezeu, unde zice că precum în cer şi pre pământ. Dar şi satana când era în cer făcea slujba ca în cer, dar dacă s-a mândrit ca voi, l-a trimis Dumnezeu în iad la cei mândri, dar tot la fel şi voi, v-aţi făcut mai deştepţi ca sfinţii, aţi stricat pacea Bisericii lui Iisus Hristos de pre pământ, şi nu mai este pre pământ ca în cer. Dar voi staţi în ziduri ca catolicii, plini de trufie înconjuraţi de arme şi de jandarmi, şi noi ne vom ruga pe sub copaci afară din ziduri. Pentru că de ar fi zis Dumnezeu să păzim zidurile am păzi zidurile, dar sfintele canoane nu porunceşte pentru ziduri a se păzi, ci pentru credinţă porunceşte, că cine nu o va păzi nestrămutată să fie anatema.

Dar anatema să fiţi voi şi cu cei ce cred în voi, după cuvântul Sfinţilor Apostoli şi a Soborului de la Niceea şi celelalte toate soboare.

Pre voi singure lucrurile voastre vă descoperă rătăcirea, că nici o faptă după Dumnezeu nu este întru voi, că voi pre creştini îi goniţi şi pre adventişti îi protejaţi cu faptele voastre cele fără de lege. Că voi puteţi să staţi contra adventiştilor pentru că vă vădeşte din fapte că sunteţi ca şi ei şi mai rău ca ei.

Acum să zicem ceva şi pentru aceia care laudă credinţa adventiştilor şi zice că adventiştii nu fac rele ca creştinii şi învaţă tot la fapte bune. Adventiştii, măi creştine nebun, care tu nu înţelegi adevărul, adventistul s-au dat dracului cu credinţa, care este rădăcina mântuirii neamului creştinesc, dar învaţă la fapte bune, dar tu creştine, care eşti cu credinţa creştin, cine te învaţă la lucruri rele ? Iisus Hristos în Evanghelie, sau Apostolul, sau Sfinţii Părinţi, sau canoanele, care dintre acestea te învaţă să ucizi, să curveşti, să furi, şi alte rele de acest fel ? Care scriptură ortodoxă te învaţă să faci rău ? Cunoaşte, omule, ce eşti biruit de faptele diavolului şi te trage ca cu totul să te dai lui, cât vei fi creştin pentru tot păcatul este pocăinţă, dar după ce te vei da dracului, al dracului eşti, pocăinţă nu mai ai. După cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice că cel ce se dă dracului de bunăvoie, al dracului să fie, dar ştiut este din multe dovezi din Scriptură că cel ce rătăceşte din credinţă, creştin nu mai este şi mântuirea nu o va vedea.

Pentru cei ce zic că credinţa lipovenilor este mai bună ca oricare credinţă, dar să se ruşineze şi aceştia, dar ştiut să vă fie tuturor despre lipoveni, pentru că mulţi vă amăgiţi şi mergeţi la bisericile lipoveneşti. Dar ca să vă depărtaţi de acei spurcaţi amăgitori cu evlavia lor, de nevoie este a arăta eresul lor de faţă celor ce nu cunosc. Dar veţi şti şi aceasta că lipovenii de credinţă sunt ortodocşi, dar lucrul care ne opreşte pre noi a ne feri de ei este acesta: în tot anul, în noaptea de înviere, când se cântă în biserică ‘veniţi, fraţilor, să ne îmbrăţişăm şi să iertăm toate pentru înviere’, ei atunci sting toate luminile în biserică şi curvesc toţi ori şi cu cine se întâmplă, dar câţi copii se nasc din fetele lor din acea noapte, care vor fi de parte bărbătească, pre aceia ei îi fac preoţi ai lor. Dar ei nu au alţi preoţi decât din cei ce se nasc în noaptea de înviere din fetele lor, zămisliţi în acea spurcată curvie în bisericile lor, la care lucru ţin ei că aşa se cade să fie preotul, născut din fecioară fără de bărbat. Acesta este eresul lor cel spurcat, care ne opreşte pre noi a ne ruga cu ei. Canoanele noastre poruncesc că cine va săruta mâna unui popă lipovean 15 ani să nu se împărtăşească, mâncând uscat în toate zilele şi câte 300 metanii pe zi.

Dar de nevoie este a arăta şi hoţiile unui viclean călugăr şi popă care s-au încuibat în Bucureşti de câţiva ani, care înşeală lumea cu jurnalul numit Glasul monahilor. Numele acestui înşelător este ieromonahul Dionisie Lungu. Măi, tâlharule şi vicleanule cu nume de călugăr, tu cu vicleşugul tău ai întrecut pe toţi ceilalţi papistaşi, fraţi ai tăi, că tu cu glasul monahilor al tău ca să poţi amăgi bani mai mulţi, de multe ori cânţi şi în struna celor dreptcredincioşi cu vicleşug. Dar tu măgarule şi hoţule, ai lăsat viaţa şi liniştea călugărească şi umbli din casă în casă pe la oameni săraci şi pe la călugări şi prin trenuri, făcând pe oamenii cei necăjiţi să se aboneze la minciunile tale, numite de tine Glasul monahilor, pe care de multe ori am văzut chipul Maicii Domnului şi al Domnului şi al altor sfinţi, şi omul şi jidanul după ce citeşte câteva minciuni pe el, se duce cu jurnalul la ieşitoare ? Aceasta este isprava ta, hoţule, cea numită Glasul monahilor. Măi nebunule, glasul monahilor este a păzi făgăduinţa cea călugărească înaintea altarului, viaţa cea pustnicească, a propovădui adevărul, a păzi şi a citi cărţile Sfinţilor Părinţi, a ieşi la lupta cea contra papistaşilor de azi şi a ereticilor cu care stai tu la masă şi mănânci banii şi munca ţăranilor. Glasul monahilor este învăţăturile Sfinţilor Părinţi, care au luptat până la tăiere de sabie, propovăduind adevărul, dar tu tâlharule încuibat în Bucureşti, desfătându-te în tot felul de dezmierdări, cu sudoarea săracilor ţi-ai pus nume mare, Glasul monahilor. Vă rog, fraţilor creştini, ori şi unde veţi vedea pe acest înşelător şi papistaş, cu scuipat să-l huiduiţi, că înşelător este şi eretic de moda nouă cu adevărat.

Dar de nevoie este a zice puţin şi despre eretici şi înşelători, cei cu oastea Domnului.

Fraţilor creştini, înţelegeţi şi aceasta, că ori şi care creştin când se botează se face ostaş al lui Iisus Hristos, primind toate poruncile Domnului şi lepădându-se de satana. Dar voi de ce nu păziţi adevărul şi vă înşeală toate sectele dracului care este în aceste zile ? Nebuni şi antihrişti care zic ei că au înfiinţat oastea Domnului, oare a cărui Domn s-au făcut ei ostaşi ? Mi se pare că s-au făcut ostaşi ai domnului iadului.

Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi au învăţat că creştinii ortodocşi sunt ostaşi ai Domnului, cei care vor păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar aceşti eretici nu păzesc adevărul, pentru că au scornit ură ereticească. Posturile şi sărbătorile le-au lepădat din rânduiala Sfinţilor Părinţi, ei învaţă a nu se însura lumea şi pre cei însuraţi îi desparte şi treieră lumea, adunaţi în cârduri, un harhalic de strânsură. Cântă numai cântece alcătuite de ei cu meşteşug ca să poată amăgi lumea, canoanele zic că cel ce va introduce în Biserică alte citiri sau cântări, afară de cele aşezate de cele 7 Soboare Ecumenice, să fie anatema. Aceştia fac toate slujbele bisericeşti cu organele lui Cain, cu tobele faraonilor, cu patifonul francezilor, cu toate instrumentele dracului. Cine poate să zică că aceştia sunt ostaşi ai lui Dumnezeu ? Aceştia se culcă 100 de femei şi 40 de bărbaţi cu popa Trifa şi zămislesc preoţii ca şi lipovenii.

Vă rog, fraţilor, feriţi-vă de tot ereticul, de tot înşelătorul, de tot vicleanul, care învaţă cât un fir de nisip altele afară de credinţa noastră cea lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos şi Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi prin cele 7 Sfinte Soboare Ecumenice, că tot cel ce învaţă altele afară de acestea, adică de cele aşezate de Duhul Sfânt prin Sfinţii Părinţi, de la diavolul este şi potrivnic lui Dumnezeu şi la tot neamul creştinesc. Pentru că toţi aceşti eretici lucrurile lui satana le lucrează şi învăţăturile lui le învaţă. Feriţi-vă, fraţilor, de tot ereticul şi de toată învăţătura lor cea vicleană. Că nu este altă credinţă sub cer plăcută lui Dumnezeu decât credinţa ortodoxă cea adevărată, dar mulţi dintre voi, creştinilor, vă amăgiţi şi vă daţi la păgânism că vi se pare mai uşoară credinţa şi viaţa lor cea spurcată. Dar voi, dacă vroiţi să nu vi se pară grea viaţa creştinească, să nu faceţi lucruri păgâneşti care cer pocăinţă aspră, pentru că în împărăţia lui Dumnezeu nu poate intra nimic spurcat, dar dacă te-ai spurcat trebuie să te cureţi prin pocăinţă, care se cere pentru păcatele tale, şi aşa vei vedea şi vei moşteni împărăţia cerurilor. Iar dacă vă amăgiţi cu credinţa păgânilor pentru că este uşoară şi nu are pocăinţă pe lumea asta, o zi sau o săptămână sau o lună sau un an, sau 5, 10, 20 pentru ori şi care păcat după măsura lui, dacă aceasta nu vei face-o, atunci să fii sigur că vei munci veşnic în muncile iadului, dar aşa fraţilor, nu vă amăgiţi cu viaţa păgânilor, că nu aveţi nici un folos.