Epistolie

sau

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (IV)

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre
schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi”

 

Zice Domnul:
Iată vin zile, şi voi trimite foamete pe pământ,
nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete
de a auzi cuvântul Domnului (Amos 8, 11)

Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pre mine
frica Domnului voi învăţa pre voi
(Psalmi 33, 11)

Luaţi aminte norodul Meu la legea Mea,
plecaţi urechea voastră la graiurile gurii Mele,
deschide-voi gura Mea, spune-voi vorbele
cele din început (Psalmi 77, 1-2)

 

Fraţilor necunoscuţi,

 

A dat Domnul cu rugăciunile Sf. Părinţi ca să primească scrisoarea de la frăţia ta, şi acum, deşi nevrednici, însă datori suntem a vă sfătui, ca să nu vă întristaţi de ispita care este, ci să vă gătiţi de altele mai mari dacă voiţi a fi creştini.

Nimeni din voi să nu sufere ca fur, sau ca ucigaş, iar dacă suferă cineva pentru calendarul Sf. Biserici, bucuraţi-vă căci cu unele ca acestea vă faceţi părtaşi sfinţilor (I Petru cap. 4, 12-18). Şi nu vă jeluiţi la stăpânirea întunericului, să fie orişice împrejurări cât de grele, să suferiţi mai bine paguba (I Corinteni 6, 7). Creştinii trebuie să se judece la Biserică, cum scrie la Sf. Evanghelie (Matei 18, 15-17) şi Pedalionul la urmă, vedeţi că la arhierei trebuie să se judece creştinul, iar nu la masoni.

Fraţilor, vă daţi voi seama unde am ajuns noi azi cu Biserica ? Nici cum creştinilor nu li se cade a se conforma cu chipul lumii acesteia (Ioan cap. 2, 15-16). Creştinii trebuie să fie o societate de oameni cu care vieţuiesc uniţi de legile cele dumnezeieşti pe calea ierarhicească a preoţiei, vedeţi sf. epistolă de Dumnezeu tipărită în anul 1833, art. 2. Creştinii sunt o societate de oameni făcători de pace (vedeţi cartea lui Ilie Miniat, faţa 326-327, şi II Petru 1,2, Varuh 4, 1-5, canonul 2 al Soborului al VI-lea). Toate acestea poruncesc a păzi legea lui Dumnezeu, nu a oamenilor şi a lui Dumnezeu să o lăsăm. Oameni buni şi fraţilor, cetind până aici înţelegeţi că Biserica este o societate de oameni credincioşi, iar nu o casă făcută de piatră sau de lemne (Matei 18, 20). Fraţilor, dar oare statul, adică lumea, ce este, ştiţi voi doar nu ? Să vă spun eu: statul or lumea este o societate de oameni zidiţi pe reguli de viaţă constituţională, având nădejde în arme şi fără Dumnezeu. Fraţilor, cetind până aici înţelegeţi voi ce-i chipul lumii acesteia ?

Acum gândiţi-vă, oare ce societate de oameni se poate numi Biserică şi Stat ? Nu se poate numi şi Biserică şi Stat. Iată astăzi toată Biserica cu arhiereii cu preoţii sunt sub ascultarea ministerului mason. Iată Statul au sporit şi Biserica Domnului s-au pustiit (Daniil 7, 8-25). Acum iată Europa au vrăjmăşit pe arhierei şi i-au pus sub ascultare şi acum voieşte să schimbe legea cea dumnezeiască şi calendarul, care este măsura timpului (Daniil, cap. 3). Aceasta este ce scrie Sfânta Evanghelie (Matei 4, 15). Acum iată arhiereii înşălaţi cetesc ca nişte descântători şi proşti, vă închinaţi la ei ca la idoli şi ei nici un bine nu pot facec în popor, numai rău, adică turburări. Căci acum nu mai sunt sub ascultarea celor 7 Soboare, ei acum sunt sub ascultarea 7 Puteri. Aceasta au păţit căci când erau ei la putere, au păzit legea lui Dumnezeu. De-atâta Dumnezeu i-au descoperit înaintea oamenilor că-s amăgitori, ca să se ferească că-s amăgitori, ca să se ferească de ei.

Şi această stăpânire nehirotonisită cu dânşii au zidit din iznoavă chipul lumii acesteia, căci îl dărâmaseră sfinţii, şi acum urgisire s-au vărsat peste ei (Psalmi 100, 4, 9, Apocalipsa 16, 10, Psalmi 75, 12). Au dat şi legi, care nimeni nu va trăi, care va umbla în calea lor (Iezechiil 20, 25). Această stăpânire nehirotonisită n-au avut pe Dumnezeu în inima lor, duhul au pus în inima lor duh de vicleşug (Osia 2, 14). Această stăpânire nehirotonisită au apostaziat contra lui Dumnezeu cu toate ascultările ei (Daniil, cap. 7). Şi iată acum s-au babilonit tot pământul şi trebuie a plânge (Amos, cap. 9, Sofonie, cap. 1, 21, Ioil 1, 13 şi cap. 2, 12, Isaia 13) şi toată Sfânta Scriptură se vede că este împărăţia răutăţilor a celor 7 duhuri (Amos cap. 2, 8). Boierii ei sunt boierii întunericului celui de miazănoapte şi călătoresc jos la iad: pe împăraţi îi nimicesc, din ţară îi izgonesc şi ei călătoresc alăturea cu Agaria împărăţia turcilor, lui Kain (Iezechiil 32, 22 şi Pilde 21, 16).

Vedeţi, fraţilor, căci arhiereii înşelându-se au dus toată lumea în rătăcire. Căci dacă ar voi cineva din turci sau evrei să vină la creştinism, acuma nu ştie la care să vie, căci sunt peste 400 secte de creştini. Au 400 de Dumnezei şi de Hristoşi sunt ? Numai aceia vor fi adevăraţi care vor sta în toate aşezământurile. Arhiereii şi preoţii sunt funcţionari de stat, care afară de lege au supus Biserica lui Hristos statului. Sunt trădătorii împărăţiei lui Dumnezeu, nu trebuie să-i ascultăm, ci să fugim de ei ca de ciumă. Vedeţi că împărăţia creştinească este mai presus de orişice împărăţie, dacă este şi împăratul creştin (Efeseni, cap. 6, 12-16, Filipeni 1, 16, Faptele Apostolilor 3, 4). Vedeţi dacă popii şi arhiereii lui Dia au supus Biserica lui Hristos statului, căci nu cunosc nici un Dumnezeu, apoi cum rămâne cu cuvântul Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos (Matei, cap. 28, 18 şi cap. 11, 23) ?

Oameni, cunoaşteţi că starea de lucru în care ne găsim noi astăzi cu Biserica, presupunem că ar fi Domnul nostru Iisus Hristos acel profet şi împărat şi om cum scrie la Sfânta Scriptură. Şi acum ori şi în ce fel aceşti preoţi şi arhierei nevrednici sunt de treapta preoţiei lui Iisus Hristos. Căci de este Iisus Hristos Nazarineanul Mesia, ei au trădat împărăţia mesianică, ei nu vor să se lupte cu stăpânirea întunericului pentru Hristos şi pre cei ce arată adevărul îi opresc. Iar de nu este Iisus Hristos, ei rămân vinovaţi, ca amăgitori care amăgesc lumea, acum 2.000 ani, în urma păgânilor în numele unui om mort, de atâta vreme aducea jertfă ca unui Dumnezeu. La rând şi popii lui Dia de azi, şi celorlalţi zişi dumnezei (vedeţi Înţelepciunea lui Solomon, cap. 14, 15), popii făceau acest fel de amăgeală, pentru că se hrăneau ei din jertfe (vedeţi istoria dumnezeului Bel). Iată şi aceşti popi învaţă meseria cântărilor şi amăgesc pe proşti, dar ei în materie de religie nu cred nimica. Iată lucru rău îi arată că nu calcă în urma Dumnezeului răstignit (Filipeni 3, 19, II Corinteni 11, 12-14, I Timotei 6, 3-5, Iuda 1, 16, 19, Isaia 1, 10).

Oameni buni, vedeţi nu cumva să ziceţi: dacă ne înşeală ei vor da seamă, nu aşa (vedeţi Ieremia cap. 14, 16). Poporul cel evreiesc, care au ascultat de arhiereii şi preoţii cei înşelaţi, iată căci 20 veacuri stau în valea plângerii, lepădaţi ca nişte cai răi, şi ascultătorii lui Lucifer toţi s-au îmbrăcat în întuneric (Iuda cap. 1, 6-7, II Petru 2, 4-5). De aceea, oameni buni, trebuie să ne trezim din nesimţire, căci este moartea minţii şi a sufletului, mai înainte de moartea minţii şi a sufletului, mai înainte de moartea trupului, vedeţi la Mineiul cel mare, 31 octombrie, Sf. Simeon B.

Trebuie să dăm război cu aceşti arhierei şi călugări vicleni, care sub formă de evlavie şi credinţă amăgesc lumea cu minciuni şi ne batjocoresc credinţa noastră cea sfântă, celor ce credem în Sfânta Evanghelie. Iar înţelepţia şi puternicia norodului trebuie a da război asupra acestor vicleni, măcar că şi ei nu cred nimic în materie de religie (Daniil 7, 25, Iezechiil 7, 25, Ieremia 23, 11-15, Maleahi 2 şi Iezechiil 34). Dară iată starea de lucru în care am ajuns noi azi cu Biserica în cap cu arhiereii şi călugării vicleni, ocărăşte onorul veacului, zisă înţelepciunii civilizaţiunii moderne. Dar iată starea de lucru îl arată mai întunecat, că toate veacurile care s-au desfăşurat până acum, se vede astăzi cu Biserica nu numai că desultă Dumnezeii Domnului, dar urăşte înţelepciunea veacului şi desultă şi ocărăşte chipul prin urmări.

Oameni credincioşi şi necredincioşi, cu dreptate este a sta în loc, şi ori şi ce ceremonie religioasă de cult să spui dreaptă, ori nedreaptă, de aceşti oameni vicleni, zişi arhierei, popi, diaconi şi călugări, care atâta vreme au frământat omenirea cu minciunile lor în numele adevărului şi dreptăţii. Să ne sculăm să-i întrebăm trei lucruri deocamdată şi să vedem ce răspuns vor da ei în faţa a toată lumea. Prima întrebare această să fie: dacă Domnul nostru Iisus Hristos Nazarineanul este acea piatră care s-au smuls din munte fără de mână de om care loveşte chipul lumii acesteia, cum scrie la Sfânta Scriptură, să spuie ei, unde e împărăţia ei ? Dacă această împărăţie au fost acea mesianică, de ce au căzut ? Dacă ei sunt slujitorii Dumnezeului celui răstignit adevărat, pentru ce au venit în ascultarea oamenilor celor fără Dumnezeu ? Au doar mai tari sunt oamenii ca Dumnezeu ? Căci dacă sunt oameni mai tari decât Dumnezeu, atunci la ce mai foloseşte Dumnezeu ? La acestea trei întrebări să răspundă mai întâi papa cel viclean ca Lucifer şi pe urmă toţi la rând până la monahul cel prost cu părul în fundul comănacului şi fără deosebire de eresul adventiştilor şi evangheliştilor.

Căci iată, fraţilor, uitaţi-vă acum, să lăsăm cele trecute şi să vedem ce-i astăzi cu schimbarea calendarului bisericesc, căci după aşezămintele creştineşti nu se poate schimba, şi ei cum vedem cât de uşor l-au schimbat, necondamnând nimeni, şi s-au apucat de vânat oamenii de rând care ei nu cunosc o alunecare ca aceasta, ei sunt datori a feri poporul de alunecări, dar ei îi impun în alunecări cu ajutorul stăpânirii întunericului. Orbi la minte sunt acei oameni care zic că aceştia sunt apostoli ai Domnului. Spuneţi că v-au sechestrat Sfânta Scriptură şi banii ce aţi avut în cărţi. Bine, fraţilor, primarul şi jandarmul sunt unii turci, dar nici turci, căci turcii nu fac aşa. Care vasăzică Sfânta Scriptură de cetit pe bani este sfântă când te duci la ei, dar când este vorba să mai facă ce scrie în ea, te opresc. Dar ciudat lucru, fraţilor, nu vă miraţi de voi, căci primarul v-au sechestrat Sfânta Scriptură şi ce aţi avut în cărţi, căci primarul este ajutorul stăpânirii întunericului, adică lumesc (vezi Iacov 4, 4). Şi vă miraţi de noi duhovnicii, pentru că nu primim în Sfântul Munte această schimbare necanonică, mie mi-a poruncit să pun Sfânta Scriptură în foc. Iar la un bătrân i-au luat vreo două scripturi şi nu i le-a mai dat, probabil că i le-a pus pe foc, şi i-au luat opt poli de aur şi pe urmă i-au dat o cârcă pe uşă afară.

Oameni, feriţi-vă că aceştia nu sunt arhierei şi preoţi, aceştia sunt lupi şi trebuie să fugim de dânşii ca de ciumă, căci nu-s după scriptură (Faptele Apostolilor 20, 20-30, I Petru, Tit 1, 7-11, Matei 10, 7-10, Iuda 1, 3-13). Oameni, treziţi-vă că Biserica voastră este pustie, urlă lupii în ea, voi căutaţi de politică, nu de Biserică că s-au pustiit. Iată sabia lui Dumnezeu şi focul vine ca să cucerească tot pământul. Cine au făcut una ca aceasta ? Voi aţi făcut prin voi, că voi votaţi pentru Stat, nu pentru Biserică, şi nici votul universal nu-l aveţi, nici nu cunoaşteţi însemnătatea şi puterea lui, şi de veţi tăcea vine întărirea răutăţii şi pustiirea Bisericii, aceşti preoţi şi arhierei care vi-i dă statul nu sunt canonici, ci sunt ai lui Ierovoam (III Împăraţi 12, 31, 32).

Vedeţi că popa trebuie să fie ales de popor credincios (canon 13 Laodichia). Alegerile cele făcute de boierii cei necredincioşi nu sunt alegeri, ci sunt caterisite (canon 3, Soborul VII). Vedeţi că nu aveţi popi în Biserică. Unde vi-i Biserica cea Sobornicească şi Apostolească ? Aţi făcut-o primărie şi Europă, va sta şi cârciumă cum scrie la Agatanghel, peşteră de ucigaşi de suflete (Nomocanon 74). De la monahi ce vă aşteptaţi ? Aceştia sunt morţi de mult, au pierdut dreptul de vot şi sunt nelucrători. Voi, mirenii, lucraţi şi învârtiţi toată politica în mijlocul pământului, voi aveţi a da seamă înaintea lui Dumnezeu pentru pustiirea Bisericii. Călugării rămân vinovaţi căci nu vor să spuie rătăcirea voastră şi mânia lui Dumnezeu, căci ei sunt străjeri la uşa Bisericii (Iezechiil 33, 7). Iată călugării au început a vă îmboldi, iată ,,Boldurile”, ,,Trâmbiţa sihaştrilor”, apărută din Atena, opera monahului Arsenie Cotea din anul 1925, care nu dă alarmă regulat, căci şi el este opocit trezit din somn cu focul în Biserică. El este şeful străjerilor, care toţi dorm. Dar măcar trâmbiţa care sunteţi voi, treziţi-vă, şi vedeţi Biserica în flăcări. Nu staţi cu gura căscată şi cu mâinile subţioară, puneţi-vă la lucru, nu vă temeţi, Biserica lui Hristos nu va arde. Va arde toată materia care nu este a lui Dumnezeu, adică materia fiarei aceleia cu 7 capete, care este răutatea.

Oameni, întoarceţi-vă la Dumnezeu, păziţi legea Lui, cum scriu canoanele şi toată Sfânta Scriptură. Retrageţi-vă votul din Stat, aşezaţi-vă societate prin vot universal şi împingeţi-le spre unire, aşezaţi-vă oameni aleşi la treapta preoţiei şi ascultaţi de ei. Cinstiţi sfintele icoane cum se cuvine şi sfintele posturi şi sfintele praznice, conform calendarului iulian, cum şi toată rânduiala Sfintei Biserici Soborniceşti şi Apostoleşti a Răsăritului, şi nu vă luaţi după mulţimea fărădelegilor, nici nu vă înfricoşaţi de armele lor, că nici mulţimea nu va birui, nici armele lor, ci singur adevărul. Daţi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu şi ce-i al Statului daţi Statului. Şi aşa zicând singur voi scăpa de rătăcirea lumii, căci ea se omoară cu armele ei şi cursa se va sfărâma şi noi vom scăpa.

Nu vă temeţi în acest mare război, căci pentru credincioşi este Învierea lui Hristos. Să auzim glasul trâmbiţei şi al aleşilor, din oile fiarei celei cu 7 capete, căci fiara merge la pieire, gloria ei cade, pentru necredinţă, necunoştinţă şi neascultare de Dumnezeu. Vedeţi gloria evreilor (II Paralipomene 3, 14-18, Apocalipsa cap. 13, 9, 10, Plângerile lui Ieremia 4, 2-6, Osia 3, 4). Vedeţi şi gloria Europei (Apocalipsa 12, 3-6). Întoarceţi-vă la Dumnezeu, fraţilor, nici unul din voi să nu voiască a fi membru fiarei, că foarte vă înşelaţi fiind lacomi. Mai bine fiţi membrii lui Hristos. Căutaţi Malah plata fiarei (Daniil 7-11, Apocalipsa 20, 1-14). Vedeţi plata fiarei şi slujiţi cu voie, ori lui Dumnezeu, ori fiarei (Sirah, cap. 11).