Alfabetul duhovnicesc (XXII)

ALFABETUL DUHOVNICESC (XXII)

alcătuit de

Sfântul Dimitrie al Rostovului

din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet

 

Episodul anterior

Capitolul 11

Despre aceea că se cuvine a avea dragoste către Unul Dumnezeu şi să nu cinstim nimic mai presus de dragostea Lui

  1. Mereu inima ta să fie rănită de dragostea dumnezeiască, pentru ca să-ţi fie ţie cu putinţă zi şi noapte să-L urmezi pe Hristos. Alipeşte-te de El cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău, pentru ca toate să le ai cu izbândă şi slobode de cădere, ca toate să-ţi fie dorite, binevenite şi cu bucurie, ca să nu te îndoieşti de mântuirea ta.
  2. Învăpăiază-te şi încinge-te cu dragostea dumnezeiască, pentru ca aceasta să fie pururi mângâierea ta. Toată râvna şi dorirea ta să o îndrepţi către El ca să te cufunzi pe de-a întregul întru dragostea Lui şi să petreci una cu El (Ioan 17, 11, 22), niciodată despărţindu-te.
  3. Să nu te despartă nimic de dumnezeiasca dragoste a Domnului, să nu-ţi stea nimic drept piedică, nimic să nu o facă să înceteze întru tine: nici foc, nici sabie, nici frig, nici prigoană, nici adânc, nici înălţime, nici cele de acum, nici cele viitoare (Romani 8, 38-39), ci fie ca doar ea să petreacă în sufletul tău.
  4. Străduieşte-te, fii cu trezvie şi pune în fiecare zi sârguinţă lângă sârguinţă ca mereu să te înalţi către El cu dorirea şi cu dragostea, ca mereu să ardă inima ta pentru El, ca să petreci pe de-a întregul în Dumnezeu şi Dumnezeu întru tine, ca să dobândeşti liman liniştit sufletului tău şi să te învredniceşti de veşnicele bunătăţi.
  5. Caută-L pe Domnul zi şi noapte cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău pentru ca, aflându-L, să găseşti comoară veşnică şi bogăţie şi să te umpli de toate bunătăţile: Cei ce caută pre Domnul, nu se vor lipsi de tot binele (Psalmi 33, 10) şi vor primi mare dar şi milostivire (Iacov 4, 6).
  6. Toată nădejdea ta, toată comoara, toată bogăţia ta să o ai întru Dumnezeu (Romani 15, 13); toată slava şi desfătarea să le ai întru El. Numai aceasta nu este înşelătoare şi zadarnică. Numai ea va dăinui cu tine în veşnicia vieţii viitoare şi tu vei dobândi partea bună, care nu se va lua de la tine în veci (Ioan 16, 22).
  7. Mereu, zi şi noapte, neîncetat ridică strigare către Dumnezeu, zi şi noapte roagă-te Domnului, zi şi noapte caută-L pe El, ca să-L afli, ca să-L găseşti pe Cel căutat, căci cereţi şi se va da vouă, căutaţi şi veţi afla, bateţi şi se va deschide vouă (Matei 7, 7), a grăit Mântuitorul. Ţine minte că toţi sfinţii au avut mare râvnă şi dragoste neostoită către Dumnezeu. Din prisosul dragostei lor uneori uitau de mai petrec în trupuri sau nu ! Tu însă nu ai nici măcar puţine a grăi în Ziua Judecăţii !
  8. De ce nu îţi este dulce preasfânt numele Domnului Iisus ? De ce nu se aprinde şi nu se înflăcărească inima ta împietrită ? De ce preferi înşelătoarea deşertăciune cea întunecată, în locul chemării celei preadulci şi pline de bucurie a Domnului ? De ce preferi blestemata lenevire care slăbănogeşte, în locul chemării fierbinţi şi pline de râvnă a lui Dumnezeu ? Strigă, strigă, nu te lenevi, strigă către El cu sârguinţă fără a fi covârşit de oboseală. Nu da somn ochilor tăi şi nici aţipire vederii tale, până nu-L vei afla pe Cel căutat şi nu vei dobândi cele dorite şi nu te vei uni cu Cel Pururi Fiitor.
  9. Iubeşte-L pe Domnul tău din toată inima ta, cu toată puterea ta şi cu tot sufletul tău, pentru ca să fii vrednic întru putere şi râvnă, întru lucrarea celor plăcute lui Dumnezeu. Acum tu te îngreuiezi şi te mâhneşti în lucrarea celor dumnezeieşti, pentru că nu-L iubeşti în chip nemincinos pe Domnul tău (II Ioan 1, 6). Dacă L-ai iubi cu adevărat, atunci nu te-ai lenevi întru slavoslovirea preasfântului Său nume, nu te-ai mâhni în lucrarea celor plăcute lui Dumnezeu: De m-aţi iubi pre mine, v-aţi fi bucurat, căci am zis vouă: merg la Tatăl (Ioan 14, 28). Dacă Îl vei iubi pe El cu tot sufletul tău, nu te vei lenevi. De te vei alipi de El cu tot sufletul tău, toate îţi vor fi cu bucurie, dorite, căci cel care iubeşte pe Dumnezeu, pentru Domnul toate-i sunt dragi şi dorite.
  10. Toată slava şi bogăţia lumii acesteia sunt deşertăciune; toată desfătarea şi patima trupească sunt înşelare; toată iubirea cea dinafară, pământească este neadevăr şi făţărnicie. Doar una nu are umbră de înşelare – aceea de a iubi cu toată inima ta, cu tot sufletul tău pe Unul Dumnezeu, de El să te alipeşti şi nimic să nu cinsteşti mai mult decât dragostea Lui. Doar aceasta va rămâne cu tine de-a pururi, doar aceasta este străină de înşelare. Întru aceasta ai viaţă veşnică, întru aceasta este bucuria nesfârşită şi veşnica desfătare. Doar El Însuşi să fie singura ta mângâiere şi desfătare veşnică, să-ţi fie bucurie şi veselie preasfânta Lui dragoste. Oarece mai bun şi mai vrednic nu vei afla nici pe pământ, nici în Cer. Să ai aceasta este mai nepreţuit decât toate comorile, este mai de preţ decât toate mărgăritarele şi diamantele. Singură aceasta să-ţi fie mângâiere şi bucurie veşnică, slavă şi desfătare. Că Acestuia I Se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Cel fără de început şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Din aceeasi categorie...