Almanah 2010 15

REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

Combaterea stereotipurilor sexiste din mass-media

Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1751 din 25 iunie 2010

Comentarii pe marginea rezoluţiei

 

1. Adunarea Parlamentară ia act şi deplânge faptul că femeile sunt victimele stereotipurilor sexiste în mass-media. Pe de o parte, ele sunt puţin prezentate, dacă nu deloc, în mass-media. Pe de altă parte, persistenţa stereotipurilor sexiste în mass-media – circumscriind femeile şi bărbaţii la rolurile atribuite în mod tradiţional de societate, adică femeile acasă, bărbaţii în lumea profesională şi politică, femeile ca victime sau ca obiecte sexuale, bărbaţii ca lideri competenţi şi puternici sau ca persoane manipulate din punct de vedere sexual – constituie o piedică pentru egalitatea genurilor.

2. Stereotipurile sexiste au propagat diverse, de la umor şi clişee în mass-media tradiţională până la incitare la ură bazată pe gen şi violenţă pe internet. Stereotipurile sexiste sunt prea adesea trivializate şi tolerate sub stindardul libertăţii de exprimare. Mai mult, aceste stereotipuri sunt de multe ori transmise subtil de mass-media care reproduce atitudinile şi opiniile văzute ca fiind norma de către societăţile unde egalitatea dintre genuri este departe de realitate. Prin urmare, mult prea frecvent, nu se pot intenta procese împotriva stereotipurilor sexiste, nici nu pot fi penalizate de către autorităţile de monitorizare sau auto-monitorizare, cu excepţia cazurilor de încălcare extrem de gravă a demnităţii umane.

3. Cu toate acestea, impactul stereotipurilor sexiste din mass-media asupra formării opiniei publice, în special printre cei tineri, este dezastruos: ele perpetuează o imagine simplistă, inflexibilă şi caricaturizată a femeilor şi bărbaţilor, legitimând sexismul şi practicile discriminatorii zilnice şi pot facilita sau justifica utilizarea violenţei bazate pe gen. În sine, stereotipurile sexiste sunt un mijloc de discriminare.

4. Mass-media, un component vital al democraţiei, are o responsabilitate particulară în acest domeniu de a promova respectul pentru demnitatea umană, lupta împotriva tuturor formelor de discriminare şi egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Sexismul, asemenea rasismului şi celorlalte forme de discriminare, nu are ce căuta în mass-media. Adunarea reafirmă angajamentul său de a susţine principiile demnităţii umane şi nediscriminării garantate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În plus, subliniază rolul pozitiv pe care mass-media îl poate avea în promovarea egalităţii genurilor, referindu-se în acest sens la Recomandarea R(84)17 a Comitetului de Miniştri către statele membre în ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi în mass-media.

5. De asemenea, educaţia şi pregătirea sunt absolut esenţiale pentru a învăţa cum se recunosc, se conştientizează şi se depăşesc stereotipurile. În consecinţă, este crucial a învăţa copiii, de la o vârstă fragedă, despre combaterea discriminării şi promovarea egalităţii genurilor.

6. Adunarea cheamă statele membre la consolidarea activităţilor de educaţie şi pregătire şi la:

6.1. promovarea şi lansarea de campanii de sensibilizare;

6.2. includerea, în legislaţia privind egalitatea genurilor, de prevederi menite să combată stereotipurile sexiste;

6.3. promovarea introducerii şi/sau funcţionării efective a autorităţilor de monitorizare sau auto-monitorizare a mass-media pentru a garanta respectul faţă de demnitatea umană, a contribui la lupta împotriva discriminării, inclusiv împotriva discriminării bazate pe gen, şi a promova nu numai diversitatea, ci şi egalitatea dintre femei şi bărbaţi;

6.4. definirea, prin dialog şi consultare cu publicul şi partenerii particulari de specialitate, de coduri de bună conduită care interzic practicile şi imaginile sexiste, promovează prezenţa echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în mass-media şi includ perspectiva de gen;

6.5. introducerea de cote sau alte măsuri pozitive în mass-media publică împreună cu obiective pentru îmbunătăţirea participării şi reprezentării femeilor;

6.6. stabilirea de structuri care să monitorizeze şi/sau să consolideze mecanisme de auto-monitorizare pentru a raporta descrierile şi imaginile stereotipe, acolo unde acestea dovedesc eficienţă asupra mecanismelor de denunţare a reclamelor sexiste;

6.7. promovarea introducerii unui sistem european de monitorizare şi schimb al celor mai bune practici;

6.8. punerea unui accent pe programele destinate tinerilor pentru combaterea imaginilor stereotipe ale femeilor şi bărbaţilor şi atitudinilor sexiste întâlnite în societate;

6.9. promovarea, în şcoli, a lecţiilor despre cum se interpretează mass-media şi se decodifică stereotipurile sexiste şi a cunoştinţelor despre egalitatea genurilor, conform Recomandării CM/Rec (2007)13 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la integrarea genului în educaţie, Rezoluţiilor Adunării nr. 1557 (2007) referitoare la imaginea femeilor în publicitate şi nr. 1669 (2009) referitoare la drepturile fetelor de astăzi – drepturile femeilor de mâine.

7. În plus, Adunarea cheamă parlamentele naţionale la:

7.1 combaterea stereotipurilor sexiste din mass-media prin adoptarea de măsuri legale care să penalizeze remarcile sau insultele sexiste, incitarea la ură pe bază de gen sau violenţa şi defăimarea unui individ sau grup de indivizi pe baza sexului lor;

7.2. crearea unui cadru în care victimele individuale ale discriminării pe bază de gen, dar şi organizaţiile non-guvernamentale active în domeniul violenţei şi discriminării pe bază de gen, să sesizeze instanţele sau autorităţile de monitorizare şi auto-monitorizare competente pentru a contesta incitarea la ură sau violenţă pe bază de gen şi defăimarea unui individ sau grup de indivizi pe baza sexului lor;

7.3. crearea unui cadru în care organele de urmărire publică să ia măsuri, din oficiu, împotriva incitării la ură sau violenţă pe bază de gen şi a defăimării unui individ sau grup de indivizi pe baza sexului lor;

7.4. încurajarea membrilor parlamentului să adopte un limbaj non-sexist şi să nu recurgă la stereotipuri sexiste în timpul activităţilor lor parlamentare;

7.5. stimularea membrilor parlamentului să ceară ca femeile care candidează şi cele care sunt reprezentanţi aleşi să aibă acelaşi acces la mass-media ca bărbaţii aflaţi în poziţii similare.

8. Adunarea cheamă statele membre să susţină măsurile de promovare a vizibilităţii şi importanţei femeilor în mass-media, inclusiv:

8.1. analiza sistematică, atât cantitativă cât şi calitativă, a statutului şi rolului femeilor în mass-media;

8.2. stabilirea listelor de experţi şi consultanţi femei care ar putea fi invitaţi de către mass-media;

8.3. crearea de competiţii şi premii pentru a recompensa acele reprezentante ale mass-media care promovează reprezentarea şi participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor;

8.4. stabilirea unor grupuri consultative de experţi concentrate pe promovarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi, ale căror activităţi pot fi luate în considerare de organismele de monitorizare a mass-media.

9. Adunarea cheamă mass-media la:

9.1. creşterea conştientizării jurnaliştilor şi pregătirea lor pentru a include măsura egalităţii genurilor în jurnalism şi mass-media;

9.2. promovarea măsurii egalităţii genurilor în autorităţile de monitorizare şi auto-monitorizare şi, unde este cazul, implementarea recomandărilor din codurile de bună conduită;

9.3. favorizarea unei reprezentări mai echilibrate a femeilor în mass-media şi a unei reprezentări nestereotipe a femeilor şi bărbaţilor, ajutând prin aceasta la depăşirea obstacolelor către egalitatea genurilor.

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 60/Almanah 2010