Ecumenism nr. 15

Noutăţi pe frontul ecumenist (III)

 

Bisericile Ortodoxe oficiale se străduiesc să facă progrese cât mai rapide către convocarea marelui sinod pan-ortodox. Temele care vor fi discutate în acest sinod sunt pregătite anterior în conferinţe pre-sinodale şi comisii pregătitoare, a căror întrunire a început să se succeadă cu regularitate şi oarecare grabă în ultimii ani.

După ce în iunie 2009 s-a desfăşurat cea de-a IV-a conferinţă pre-sinodală pan-ortodoxă (a se vedea articolul Iunie 2009. Conferinţa ortodoxă pre-sinodală de la Chambesy, Geneva), între 10-16 decembrie 2009, la Chambesy, Geneva, a avut loc o conferinţă a comisiei pregătitoare inter-ortodoxe. La lucrările comisiei au participat delegaţii din partea Patriarhiei Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Rusiei (Arhiepiscopul Ilarion de Volokolamsk, Arhiepiscopul Marcu de Berlin din diaspora rusă), Serbiei, României (Episcopul Ciprian Câmpineanul şi clericul Viorel Ioniţă), Bulgariei, Georgiei, şi Bisericii Ciprului, Greciei, Poloniei, Albaniei, Cehiei şi Slovaciei.

Deschiderea lucrărilor comisiei a fost precedată de o slujbă la care cei prezenţi s-au rugat ca Dumnezeu să-i călăuzească spre o reuşită a întrunirii, iar apoi preşedintele comisiei, Mitropolitul Ioan al Pergamului, a citit un mesaj de binecuvântare şi salut din partea Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului. A urmat citirea mesajelor întâistătătorilor altor Biserici Ortodoxe şi a unui comunicat al Mitropolitului Ieremia al Elveţiei, secretarul comisiei, referitor la temele aflate pe ordinea de zi a sesiunii.

 

Probleme discutate de comisia pregătitoare inter-ortodoxă: autocefalia şi autonomia

După informaţiile disponibile, comisia pregătitoare a continuat studiul început la întrunirea precedentă, din 1993, al problemei autocefaliei Bisericilor locale şi al modului de declarare a ei. Documentul elaborat de comisie, care necesită aprobarea viitoarei conferinţe pre-sinodale pan-ortodoxe, prevede modalităţile de acordare a autocefaliei unei Biserici Ortodoxe locale. Când o entitate eclezială face cerere de acordare a autocefaliei, ,,temeiurile ecleziologice, canonice şi pastorale în vederea acordării autocefaliei unei entităţi ecleziale teritoriale” sunt mai întâi supuse analizei Sfântului Sinod al Bisericii mamă de care aparţine canonic această entitate.

Dacă răspunsul este favorabil, cererea este transmisă de Biserica mamă patriarhului ecumenic, pentru ca acesta să informeze celelalte Biserici Ortodoxe şi să ceară sfatul lor care trebuie exprimat în consens. În cazul unui acord al Bisericii mamă şi al consensului celorlalte Biserici Ortodoxe, patriarhul ecumenic proclamă autocefalia Bisericii în cauză printr-un tomos de autocefalie semnat de patriarhul ecumenic şi contrasemnat de întâistătătorii celorlalte Biserici Ortodoxe. Problemele legate de conţinutul tomos-ului şi procedura de semnare vor fi examinate suplimentar la viitoarea sesiune a comisiei pregătitoare.

De asemenea, la prezenta sesiune, comisia a analizat statutul autonomiei, procedura de urmat pentru recunoaşterea unei Biserici autonome şi implicaţiile sale. Membrii comisiei au stabilit că ,,iniţiativa procedurii de acordare a autonomiei” pentru o entitate eclezială teritorială ţine exclusiv de competenţa Bisericii de care aparţine canonic această entitate.

S-a admis că statutul autonomiei este acordat de Biserica autocefală de care depinde entitatea în speţă şi tot Biserica autocefală este cea care determină singură graniţele teritoriale şi gradul de independenţă administrativă pe care o acordă. Întâistătătorul Bisericii autocefale îl anunţă pe patriarhul ecumenic şi pe întâistătătorii celorlalte Biserici locale de proclamarea autonomiei. Proiectul de document prevede şi măsuri de rezolvare a conflictelor, în cazul în care două Biserici autocefale acordă autonomie unor comunităţi ecleziale aflate în aceeaşi regiune geografică.

A treia temă pe ordinea de zi a sesiunii, ordinea dipticelor întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, nu a putut fi abordată şi analiza sa a fost lăsată pentru o sesiune viitoare.

 

Înfiinţarea de noi adunări episcopale

Este notabilă repeziciunea cu care sunt puse în practică măsurile celei de-a IV-a conferinţe pan-ortodoxe pre-sinodale. Această conferinţă a stabilit înfiinţarea de adunări episcopale în diferite regiuni ale diasporei ortodoxe, alcătuite din toţi ierarhii ortodocşi aflaţi pe acel teritoriu.

Ca într-un joc de domino, la nici jumătate de an de la decizia conferinţei, fără a mai aştepta ratificarea unei astfel de hotărâri de către un sinod pan-ortodox, a început constituirea acestor adunări episcopale care schimbă realmente organizarea ecleziastică a Bisericii Ortodoxe, fapt ce are consecinţe dintre cele mai grave.

Concret:

 

» 25 septembrie 2009

La reşedinţa Arhiepiscopiei Ortodoxe Greceşti a Americii din Manhattan, a avut loc o sesiune specială a Conferinţei Permanente a Episcopilor Ortodocşi Canonici din America (Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the Americas, sau SCOBA), găzduită de preşedintele SCOBA, Arhiepiscopul Dimitrie de America.

La această reuniune au participat următorii membri ai SCOBA: arhiepiscopul Dimitrie – Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă, mitropolitul Filip – Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană, mitropolitul Hristofor – Biserica Ortodoxă Sârbă, arhiepiscopul Nicolae – Arhiepiscopia Ortodoxă Română, mitropolitul Iosif – Biserica Ortodoxă Bulgară, mitropolitul Iona – Biserica Ortodoxă din America, arhiepiscopul Antonie – Biserica Ortodoxă Ucraineană şi arhipreotul Alexandru Abramov, reprezentantul Patriarhiei Moscovei în SUA.

Întreaga discuţie s-a concentrat asupra documentelor legate de înfiinţarea de adunări episcopale în regiunile lumii care sunt în afara hotarelor Bisericilor autocefale. Ierarhii ortodocşi americani au decis în mod unanim ca prima întrunire a Adunării Episcopilor Americani să fie convocată în săptămâna de după Pogorârea Sfântului Duh din 2010, ultima săptămână din luna mai.

Referindu-se la procesul constituirii Adunării Episcopale Americane, mitropolitul Iona, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din America, cu rădăcini ruseşti, afirma: ,,Este o tranziţie care ne va conduce, pe cât de repede posibil, la scopul nostru de a avea o Biserică Ortodoxă Americană autocefală, unită”. El a declarat că toate jurisdicţiile ortodoxe din America, inclusiv a sa, trebuie să renunţe la propriile structuri pentru a forma o nouă Biserică.

 

»  6 octombrie 2009

În Franţa există deja o structură similară unei conferinţe episcopale catolice – Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Franţa (AEOF), înfiinţată în 1997, potrivit recomandărilor întrunirilor pan-ortodoxe pre-sinodale din 1990 şi 1993. Pe 6 octombrie 2009, a avut loc o sesiune a AEOF, sub preşedinţia Mitropolitului Emanuel al Franţei, care aparţine de Patriarhia Constantinopolului. Unul dintre principalele subiecte abordate l-au constituit hotărârile conferinţei pan-ortodoxe pre-sinodale din 6-12 iunie 2009, de la Chambesy.

Episcopii ortodocşi din Franţa sunt ,,fericiţi să constate” că ,,în ciuda dificultăţilor care au putut apărea pe moment, modelul de lucru instaurat în cadrul AEOF de 11 ani, în continuarea lucrării Comitetului inter-episcopal din 1967, este socotit a fi nu numai modelul de cooperare cel mai reuşit din sânul diasporei ortodoxe, ci şi o veritabilă ‘tradiţie’ de referinţă pentru adunările episcopale care se vor constitui (în alte regiuni ale lumii) în viitor”. ,,Ei reafirmă voinţa lor de a continua să lucreze împreună pentru a trăi şi promova unitatea Bisericii Ortodoxe în Franţa şi să colaboreze în privinţa subiectelor de interes comun, care sunt esenţa mărturiei noastre comune în sânul societăţii franceze”, notează comunicatul AEOF.

 

»  16-17 noiembrie 2009

La Veneţia, la sediul eparhiei Patriarhiei Constantinopolului din Italia, la invitaţia şi sub preşedinţia mitropolitului Ghenadie, conducătorul eparhiei, a avut loc o consultaţie a episcopilor ortodocşi cu parohii în Italia.

La reuniune au mai participat Arhiepiscopul Inochentie de Chersonese, care conduce provizoriu eparhia Patriarhiei Moscovei din Italia, arhiepiscopul Gabriel – conducătorul Arhiepiscopiei parohiilor de tradiţie rusă din Europa Occidentală din jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice şi episcopul Tihon, vicarul eparhiei Patriarhiei Bulgariei în Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la Berlin. Episcopul Siluan Şpan, conducătorul episcopiei Patriarhiei Române, care constituie eparhia ortodoxă cea mai importantă ca număr de parohii în Italia, nu a fost prezent la întrunire.

În comunicatul final s-a declarat că această întâlnire reprezintă o primă etapă în vederea constituirii unei Adunări a Episcopilor Ortodocşi din Italia, potrivit deciziilor luate de cea de-a IV-a Conferinţă pan-ortodoxă pre-sinodală din iunie 2009.

 

»  27 februarie 2010

Membrii Comisiei Bisericii Ortodoxe din Germania KOKiD (care cuprinde ierarhii ortodocşi din Germania) s-au reunit la sediul Mitropoliei ortodoxe române din Nuremberg. Cu această ocazie, ei au decis înfiinţarea Adunării Episcopilor Ortodocşi din Germania. Adunarea este alcătuită din 10 episcopi şi 6 episcopi vicari şi va fi condusă de Mitropolitul Augustin de Germania, care ţine de Patriarhia Constantinopolului.

Din KOKiD fac parte: ortodocşii ruşi, ale căror eparhii ţin în parte de Patriarhia Constantinopolului, în parte de Patriarhia Moscovei care include acum şi parohiile aparţinând odinioară diasporei ruse; ortodocşii greci, a căror mitropolie ţine de Patriarhia Constantinopolului; ortodocşii ucraineni, a căror eparhie ţine de Patriarhia Constantinopolului; ortodocşii sârbi, români, bulgari şi georgieni, ale căror eparhii/mitropolii ţin de Bisericile mamă; şi o mitropolie ortodoxă care se află în jurisdicţia Patriarhiei Antiohiei.

 

»  4 martie 2010

La invitaţia Mitropolitului Ieremia al Elveţiei, conducătorul eparhiei Patriarhiei Ecumenice din Elveţia, la Centrul ortodox al Patriarhiei Constantinopolului de la Chambesy s-au reunit reprezentanţii comunităţilor ortodoxe din Elveţia. Ei au decis înfiinţarea Adunării Episcopilor Ortodocşi din Elveţia, care va fi alcătuită din: Mitropolitul Ieremia al Elveţiei – Patriarhia Constantinopolului, mitropolitul Ioan – conducătorul episcopiei Patriarhiei Antiohiei în Europa Occidentală şi Centrală, Arhiepiscopul Inochentie de Chersonese – conducătorul arhiepiscopiei Patriarhiei Moscovei în Franţa, Elveţia, Spania şi Portugalia, episcopul Mihail – eparhia Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora în Europa Occidentală, episcopul Constantin – eparhia Patriarhiei Serbiei în Europa Centrală şi mitropolitul Iosif – arhiepiscopia Patriarhiei Române în Europa Centrală şi Meridională.

Această adunare permite întărirea unităţii ortodocşilor în Elveţia şi coordonarea activităţii pastorale în diaspora. Crearea unei Adunări a Episcopilor Ortodocşi în Elveţia intervine după crearea de astfel de adunări în Italia, Spania şi Germania.

 

»  26 martie 2010

Ierarhii ortodocşi din diferite jurisdicţii din Ţările de Jos, Belgia, Olanda şi Luxemburg au avut o reuniune de lucru dedicată ,,modalităţilor de punere în acţiune a deciziilor adoptate de cea de-a IV-a Conferinţă pan-ortodoxă pre-sinodală de la Chambesy, adică de creare a unei Adunări Episcopale pentru regiunea Belgia, Olanda, Luxemburg”. Mitropolitul Panteleimon de Belgoa, exarhul Patriarhiei Constantinopolului pentru Ţările de Jos şi Luxemburg a fost primit de Arhiepiscopul Simon de Bruxelles şi Belgia, aparţinând de Patriarhia Moscovei, pentru a discuta mijloacele concrete de înfiinţare a unei adunări episcopale în această zonă.

 

»  15-18 aprilie 2010

În perioada 15-18 aprilie 2010, la sediul mitropoliei Patriarhiei Antiohiei din America Latină, care se află în Sao Paulo, Brazilia, s-a desfăşurat un congres al ierarhilor ortodocşi din mai multe jurisdicţii din America Latină. Au fost prezenţi: Mitropoliţii Tarasie de Buenos Aires, Athenagora de Mexic, Ieremia al Braziliei din Biserica Ortodoxă Ucraineană, toţi trei aflându-se în jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice; Mitropoliţii Damaschin al Braziliei, Antonie de Mexic, Serghie de Chile, Siluan al Argentinei ţinând de Patriarhia Antiohiei; şi Mitropoliţii Platon al Argentinei, Ioan de Venezuela ţinând de Patriarhia Moscovei. Lucrările congresului, ca şi întrunirile care vor avea loc, pregătesc constituirea unei Adunări a Episcopilor Ortodocşi în America Latină.

 

Ioachim Arnăutu

 

Surse
– 8 octombrie 2009, ,,France: session de l’Assemblee des eveques orthodoxes de France”
– 19 noiembrie 2009, ,,Venise: consultation des eveques orthodoxes ayant jurisdiction sur des paroisses en Italie”
– 17 decembrie 2009, ,,Geneve: fin de la reunion de la commission interorthodoxe preparatoire”
– 6 martie 2010, ,,Suisse: creation d’une Assemblee des eveques orthodoxes de Suisse”
– 7 martie 2010, ,,Communique: creation de l’Assemblee des eveques orthodoxes d’Allemagne”
– 10 aprilie 2010, ,,Pour la creation d’une assembleee des eveques orthodoxes pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg”
– 10 decembrie 2009, ,,Întrunire inter-ortodoxă la Chambesy”
– 14 aprilie 2010, ,,Adunarea episcopilor ortodocşi din Belgia, Olanda şi Luxemburg”
4. www.scoba.us, 25 septembrie 2009, ,,SCOBA Hierarchs convene for special session”
5. www.directionstoorthodoxy.org, 26 octombrie 2009, ,,Orthodox in US explore possibility of unifying”
6. www.ec-patr.org, 17 decembrie 2009, ,,Commission interorthodoxe preparatoire 9-17 decembre 2009. Communique”
7. www.egliserusse.eu, 19 decembrie 2009, ,,Resultats du travail de la Commission preparatoire interorthodoxe reunie a Chambesy”
8. www.dioceseorthodoxe.org, 4 martie 2010, ,,Creation de ‘l’Assemblee des eveques orthodoxes de Suisse’”
9. www.ecclesia.com, 15 aprilie 2010, ,,Encontro dos Bispos Ortodoxos da America Latina, em Sao Paulo (Brasil)”
10. http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com, 15 aprilie 2010, ,,Congres Orthodoxe en Amerique Latine”
 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 55/martie-aprilie 2010

Din aceeasi categorie...