Editorial nr. 14

PASTORALĂ LA PRAZNICUL SFINTELOR PAŞTI

ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

ANUL MÂNTUIRII 2007

 
VLASIE
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT AL
BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN ROMÂNIA
 
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi pravoslavnicilor noştri creştini de pretutindeni
binecuvântare, har şi pace de la Dumnezeu, cel în Sfânta Treime slǎvit

 

Iubiţi credincioşi,

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit ca şi anul acesta să sărbătorim Sfintele Paşti cu bucurie în suflet şi pace. Aşa după cum Mântuitorul a zis Preasfintei Maicii Sale şi mironosiţelor femei: „Bucuraţi-vă” (Matei 28, 9) de atunci şi până astăzi această zi se prăznuieşte cu mare bucurie de toţi creştinii din lumea întreagǎ. De la copil până la bătrân, toţi oamenii din toate păturile sociale aşteaptă cu nerăbdare această zi de Sfintele Paşti şi se îndulcesc cu dumnezeiasca bucurie a Învierii Domnului. În zadar au încercat cărturarii şi fariseii împreună cu Editorial 34bătrânii lui Israil să acopere Învierea Domnului. Ei n-au reuşit, pentru că raza luminii dumnezeieşti este mai strǎlucitoare decât soarele şi nici o putere omenească nu o poate umbri.

De la răstignitorii jidovi şi până la împăraţii romani care au declanşat acele înfricoşate persecuţii, nici un potrivnic n-a putut stăvili elanul creştinilor de a mărturisi şi prăznui această sărbătoare cu mare fast şi bucurie. Chiar şi astăzi sunt destui necredincioşi care caută să renege lumina cea dumnezeiască a lui Hristos, vor s-o acopere, dacă nu cu bani, măcar cu înţelepciunea deşartă a acestei lumi. Dar acestor necredincioşi le răspunde Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei când spune: „Precum iese fulgerul de la răsărituri şi se arată până la apusuri, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Că unde va fi stârvul acolo se vor aduna şi vulturii. Iar îndată după strâmtoarea acelor zile, soarele se va întuneca, iar luna nu-şi va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerului se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă” (Matei 34, 27-30).

Semnul Fiului Omului de care vorbeşte Sfântul Evanghelist este Sfânta Cruce pe care Mântuitorul a fost răstignit stropind-o cu scump sângele Său, după cum mărturiseşte şi Sfântul Ioan Gură de Aur: „Prin lemn a venit moartea, prin lemn şi mântuirea”. Toţi păgânii de azi şi toţi ereticii ştiu că Mântuitorul a fost răstignit pe lemnul Sfintei Cruci, toţi ştiu că a înviat a treia zi, dar pentru necredinţa lor vor plânge şi se vor căi atunci când vor vedea semnul Fiului Omului, prin care au dobândit mântuirea toţi cei care au crezut şi cred. Atunci se vor astupa gura tuturor celor ce nu cred că Cel care a înviat a treia zi este Creatorul Universului şi al omului. Se cheltuiesc sute de milioane de dolari spre explorarea cosmosului, numai să nu recunoască pe Făcătorul făpturilor, adică pe Dumnezeu. Dar aşa cum Mântuitorul prin Învierea Sa a ruşinat pe cărturari şi farisei, tot aşa îi va ruşina şi pe cărturarii şi fariseii de azi care nu vor să recunoască puterea dumnezeiască şi Învierea cea de-a treia zi a Mântuitorului Hristos.

 

Iubiţi credincioşi,

Învierea Domnului este temelia lumii creştine pentru care şi-au dat viaţa mii de sfinţi mucenici şi cuvioşi şi au pecetluit această mărturisire cu sângele lor. Dumnezeu, pentru virtuţile lor, i-a umplut de Darul Sfântului Duh şi au săvârşit mulţime de minuni, spre înfruntarea necredincioşilor şi încredinţarea celor care se întorceau la credinţă, care mulţi dintre ei deveneau mucenici prin mărturisirea adevăratului Dumnezeu. Acestea sunt darurile pe care le-au câştigat creştinii prin Învierea Mântuitorului şi nimic nu este cu neputinţă la Dumnezeu. Iisus Hristos ieri, astăzi şi în veci. Cel care a făcut totul de la început din nimic şi a făcut minuni prin sfinţii Săi, Acela face minuni şi astăzi şi va face până la sfârşitul veacului, prin cei care cred în Învierea Sa din morţi, aşa cum insuşi Domnul a zis: „Iată Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacului, Amin”.

 

Iubiţi fii duhovniceşti,

Să ne bucurăm şi noi cu bucurie sfântă de această „sărbătoare a sărbatorilor” şi lumina Sfintei Învieri să strălucească în sufletele şi în casele dumneavoastră. Să înviem şi noi din moartea necredinţei şi să multumim Domnului Celui înviat din morţi, Căruia se cuvine cinste şi slavă în veci, Amin.

 

Cu arhiereşti binecuvântări

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
VLASIE MOGÂRZAN

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 34/martie-aprilie 2007

Din aceeasi categorie...