Editorial nr. 27

Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

Anul mântuirii 2012

† VLASIE

din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop şi Mitropolit al
Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

Iubitului nostru cler, cinului monahal

şi tuturor iubitorilor de Hristos creştini,

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

Dumnezeu ne-a binecuvântat şi în acest an să ajungem cu bine la marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care prin a Sa Înviere a bucurat şi pe cele cereşti, şi pe cele pământeşti. Puterile cerurilor s-au spăimântat de marea smerenie a dumnezeirii Mântuitorului.

Când era în Grădina Ghetsimani, rugându-Se înaintea sfintelor Sale Patimi cu lacrimi de sânge, şi apostolii dormeau înfricoşaţi de venirea vânzătorului, Domnul i-a trezit, atenţionându-i să privegheze, să nu cadă în ispită, ştiind cele ce erau să se întâmple cu lepădarea şi frica ce i-a cuprins pe apostoli.

De unde putem cunoaşte că Mântuitorul S-a dat de bunăvoie în mâna ucigaşilor ? Când Sfântul Apostol Petru a scos sabia şi a tăiat urechea slugii arhiereului, Domnul i-a spus: Întoarce sabia ta în locul ei; că toţi cei ce scot sabie, de sabie vor muri (Matei 26, 52). Şi iarăşi Domnul a mai zis: Au ţi se pare, că nu pot a ruga acum pre Tatăl meu, şi să-mi pună mie înainte mai mult decât douăsprezece legheoane de îngeri ? Dar cum se vor umplea scripturile, care zic că aşa se cade să fie ? (Matei 26, 53-54)

Editorial 69

Mântuitorul Hristos în Grădina Ghetsimani. Biserica Sfântul Marcu, Veneţia. Mozaic, 1215-1220

Mântuitorul ştia că a venit clipa să ia asupra Sa păcatele lumii, iar aceasta L-a făcut ca rugăciunea Lui să se prefacă în sudoare de sânge, având în gândul Dumnezeirii Sale părerea de rău pentru necredinţa neamului Său, pentru care a făcut atâtea minuni. În loc să-L recunoască drept adevăratul Mesia, ei I-au pregătit moartea. Una din mrejele în care s-au prins mai-marii vremii – cărturarii şi fariseii, a fost că au cerut de la Pilat să pecetluiască mormântul, iar Pilat le-a răspuns: Aveţi strajă, pecetluiţi cum ştiţi (Matei 27, 65). Arhiereii şi cărturarii vremii au pecetluit mormântul împreună cu straja, ca să fie siguri că nu va putea nimeni să fure trupul Mântuitorului. Dumnezeiasca putere a Domnului, care a înviat pe Lazăr cel mort de patru zile, pe fiica lui Iair şi fiul văduvei din Nain, fiind Stăpân al vieţii şi al morţii, a înviat fără să simtă strejarii, când a ieşit ca un fulger din mormânt, adeverind puterea Dumnezeirii Sale, care nu se putea vedea de către ochii celor necredincioşi. Dovadă este faptul că nici sfinţii apostoli, la Schimbarea la Faţă pe Muntele Taborului, nu au putut suferi lumina Dumnezeirii Sale, ci au căzut ca nişte morţi.

Să ne întoarcem la Învierea Domnului, când Preacurata Maica Sa şi celelalte mironosiţe s-au dus cu miresme să ungă trupul Domnului, după obiceiul iudaicesc. Lor li s-au arătat doi îngeri – unul de către cap, iar altul de către picioare, întrebându-le: Ce căutaţi pre Cel viu cu cei morţi ? Au înviat precum au zis; vedeţi înfăşurăturile de îngropare şi credeţi că a înviat din mormânt. Atunci s-a cutremurat mormântul şi a strălucit acea puternică lumină de la sfinţii îngeri, la care ostaşii, neputând să privească, s-au făcut ca nişte morţi. Invidia şi răutatea arhiereilor şi cărturarilor s-a demonstrat şi prin aceea că, mergând ostaşii şi mărturisind Învierea, le-au dat arginţi mulţi ostaşilor, încredinţându-i că dacă se va auzi la dregătorul îl vor potoli şi pe el.

În aceeaşi zi de duminică în care a înviat, a poruncit mironosiţelor că-L vor vedea în Galileea după cum le făgăduise. Seara, fiind uşile încuiate de frica iudeilor, fiind în Mica Galilee de pe Muntele Măslinilor, a stat Iisus în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă ! Datu-mi-s-au toată puterea în cer şi pre pământ, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i toate câte am poruncit vouă (Matei 28, 18-20).

 

Iubiţilor credincioşi,

Trebuie să ştim că din momentul intenţiei de a ascunde Învierea Mântuitorului de către arhiereii şi cărturarii Legii Vechi, tot aşa şi astăzi se încearcă ascunderea Învierii Domnului, prin tot felul de mijloace mincinoase de informare, aşa cum s-a făcut la porunca iudeilor către ostaşii romani, prin preţ de arginţi şi defăimare.

Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a binecuvântat să propovăduim Evanghelia după poruncă, având libertatea şi darul de a merge şi peste hotare, pentru a propovădui adevărul Ortodoxiei credincioşilor noştri, dar şi de a-i aduce şi pe alţii la Adevărul care este Hristos. Binecuvântăm cu dragoste duhovnicească pe credincioşii din Roma, care cu multă osârdie s-au ostenit şi au întemeiat o biserică, pe cei din Torino, Verona şi Milano, împreună cu păstorii lor.

Binecuvântata lumină a Învierii să strălucească peste toţi binevoitorii Bisericii Ortodoxe, iar Lumina pogorâtă în chip minunat la Sfântul Mormânt al Domnului să umple de pace casele şi inimile tuturor celor ce aşteaptă venirea Lui cea supremă.

 

Cu arhiereşti binecuvântări,

Arhiepiscop şi Mitropolit

† VLASIE

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 69/martie-aprilie 2012