Lumea in deriva nr. 30

Despre apostazie

de Arhiepiscop Averchie de Jordanville

 

Traducerea în limba rusă a cărţii publicate în Muntele Athos în 1912, Profeţiile postume ale Sfântului Nil Izvorâtorul de mir, care au fost vestite multă vreme, conţine proorocii ale acestui mare nevoitor cu privire la zilele de pe urmă, înscăunarea mondială a lui antihrist, şi pătimirile profunde pe care le va suferi lumea în vremea înscăunării lui antihrist. Noi am primit acum traducerea rusă a profeţiilor acestui minunat sihastru athonit, care aparţin în mod special secolului XX. Aceste proorocii sunt cu adevărat extraordinare ! Iată textul cuvânt cu cuvânt:

,,La mijlocul secolului XX, oamenii acelui timp vor deveni de nerecunoscut. Când se va apropia timpul venirii lui antihrist, minţile oamenilor se vor întuneca de patimi trupeşti, şi desfrâul şi fărădelegea vor deveni mai puternice. Lumea va deveni atunci de nerecunoscut. Înfăţişarea oamenilor se va schimba şi va fi cu neputinţă a deosebi bărbaţii de femei din cauza neruşinării în modul în care se vor îmbrăca şi îşi vor purta părul. Aceşti oameni vor fi cruzi şi vor fi asemenea fiarelor sălbatice din cauza ispitelor lui antihrist. Nu va mai exista respect faţă de părinţi şi vârstnici şi dragostea va dispărea.

Păstorii creştini, episcopi şi preoţi, vor deveni oameni înfumuraţi, nereuşind deloc a deosebi dreapta de stânga. În acea vreme, morala şi tradiţiile creştinilor şi Bisericii se vor schimba. Oamenii vor lepăda modestia şi curăţia, în timp ce vor domni curvia şi depravarea. Minciuna şi iubirea de arginţi vor atinge proporţii colosale şi vai celor care-şi vor strânge comori. Curvia, preacurvia, sodomia, faptele ascunse, hoţia şi crima vor domni în societate.

În acele vremuri ce vor veni, din pricina puterii unei asemenea stări de lucruri nelegiuite şi desfrânate, oamenii vor fi lipsiţi de harul Sfântului Duh pe care l-au primit la sfântul botez şi deopotrivă de căinţă. Biserica lui Dumnezeu va fi lipsită de păstori temători de Dumnezeu şi evlavioşi şi vai creştinilor care vor fi în lume în acele timpuri, care îşi vor pierde în întregime credinţa, pentru că nu vor avea şansa de a vedea lumina cunoştinţei absolut de la nimeni. Atunci ei se vor deosebi de lume în refugii sfinte, căutând să-şi aline suferinţele duhovniceşti, însă pretutindeni vor întâlni piedici şi constrângeri. Şi toate acestea vor fi consecinţa faptului că antihrist va vrea să fie stăpân peste tot şi să devină conducătorul întregului univers; el va face minuni şi semne fantastice.

De asemenea, el va da oamenilor înţelepciune pervertită, astfel încât ei vor descoperi o cale prin care un om poate purta o conversaţie cu altul aflat la celălalt capăt al pământului. Tot atunci, oamenii vor zbura prin văzduh ca păsările şi vor coborî în adâncul mării precum peştele. Şi când vor dobândi toate acestea, aceşti oameni nefericiţi îşi vor irosi vieţile în confort fără a cunoaşte, sărmane suflete, că este înşelătoria lui antihrist. Şi cel lipsit de evlavie ! – el va perfecţiona într-atât ştiinţa cu deşertăciune, încât va conduce oamenii departe de calea dreaptă şi îi va face să-şi piardă credinţa în existenţa Unui Dumnezeu în Trei Ipostasuri.

Atunci Atotbunul Dumnezeu, văzând căderea neamului omenesc, va scurta zilele de dragul celor câţiva care se vor mântui, pentru că vrăjmaşul vrea să-i ducă şi pe cei aleşi în ispită, de va fi cu putinţă … Apoi pe neaşteptate va apărea sabia pedepsei şi va ucide pe corupător şi slujitorii săi” (Notă: Sfântul Nil a scris aceste proorocii în jurul anului 451 d.Hr.).

Este posibil să nu fie limpede încă tuturor că vedem înaintea ochilor noştri, în această proorocie uluitoare, imaginea clară şi vie a tuturor lucrurilor care se întâmplă astăzi în lume ?

Cu totul deşarte şi neîntemeiate sunt strădaniile unora care încearcă să ne convingă că ,,întotdeauna a fost aşa” şi că ,,nu există nimic nou în acestea”. Desigur, întotdeauna au existat păcat şi fărădelege, însă niciodată înainte în istoria omenirii creştine toate acestea nu au avut asemenea proporţii monstruoase ca în vremurile actuale; oamenii au Lumea 72păcătuit întotdeauna, însă niciodată înainte ei nu au păcătuit atât de neruşinat, vizibil, deschis şi insolent, fără nici cea mai mică urmă de pocăinţă, ca în vremurile noastre.

De asemenea, este semnificativ faptul că tot ceea ce este menţionat în această proorocie a dobândit o proporţie atât de neobişnuit de vastă doar în ultimul secol, exact din vremea când Rusia ortodoxă s-a prăbuşit cu ,,cel care frânează” la cârmă, care, potrivit cuvintelor luminătorului nostru duhovnicesc, Sfântul Ioan de Kronstadt, ,,frâna agitaţia anarhiei şi învăţătura ridicolă a ateilor şi nu ar fi îngăduit lui antihrist să apară”.

 

Sfântul Ioan de Kronstadt

 

Acum nu mai este nimeni care să se opună venirii lui antihrist şi, prin urmare, este destul de firesc să aşteptăm venirea şi înscăunarea sa în lumea care s-a cufundat cu totul în păcat şi desfrâu. Nu numai că nu mai este nimeni care să se opună venirii lui antihrist, chiar dimpotrivă, foarte mulţi oameni s-au alăturat astăzi celei mai intense lucrări de pregătire a înscăunării sale iminente, fără a-i exclude (lucru tot atât de înspăimântător pe cât este a-l spune) pe unii clerici creştini, inclusiv ierarhi de frunte ai Bisericii, care colaborează cu cei fără de Dumnezeu şi cu duşmanii făţişi şi ascunşi ai Domnului şi Mântuitorului nostru, fiind implicaţi în tot soiul de negocieri cu ei, făcând felurite compromisuri şi încheind toate tipurile de acorduri care adeseori sunt la un pas de trădarea sfintei noastre credinţe şi Biserici.

,,Apostazia” sau ,,depărtarea” pe care ne-a prevestit-o Cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel (II Tesaloniceni 2) este în prezent într-un progres puternic şi vai de persoana care nu vede aceasta, sau mai precis, nu vrea să vadă, şi din cauza nechibzuinţei de neiertat, oamenii îşi închid ochii faţă de tot ce se întâmplă în lume, şi liniştindu-se pe sine şi pe alţii, ei spun: ,,Nu este nimic neobişnuit”, ,,toate acestea sunt normale şi fireşti”. Însă noi nu trebuie să uităm că antihrist şi slujitorii săi nu sunt deloc interesaţi să existe prea multe discuţii şi declaraţii deschise despre faptul că va veni şi va ajunge conducător: fiindcă el va veni în calitate de binefăcător suprem al omenirii, binefăcător şi chiar apărător al credinţei şi Bisericii, şi el va aştepta recunoaşterea generală şi supunerea tuturor naţiunilor. Din proorociile Sfinţilor Părinţi noi ştim că nu numai cei care sunt în întregime necredincioşi îl vor accepta şi se vor supune lui antihrist, ci şi – după cât s-ar părea – credincioşii şi chiar clericii creştini, inclusiv cei care deţin cele mai înalte poziţii, vor fi înşelaţi de el.

Deci este posibil să fi venit cu adevărat vremea apariţiei lui antihrist ?

Noi nu facem această afirmaţie.

Noi vorbim doar despre faptul că acum în lume se simte atât de limpede adierea duhului lui antihrist, ca şi cum venirea sa este deja ,,aproape şi la uşă”, după cuvântul Mântuitorului Hristos care ne-a dat numeroase semne despre momentul când sfârşitul va fi aproape.

De asemenea, extrem de important, noi dorim să-i avertizăm pe toţi că pot fi înşelaţi de acest duh al lui antihrist. A alunga gândurile despre venirea lui antihrist este tocmai în interesul lui, şi acest lucru este foarte primejdios. O asemenea persoană este deja pe jumătate în mâinile lui şi, bineînţeles, i se va închina lui atunci când va veni.

Însă ce trebuie să înţelegem din proorociile despre învierea Rusiei care va avea loc şi despre biruinţa Ortodoxiei acolo şi după cât s-ar părea în aproape întreaga lume ?

Desigur, noi toţi am dori foarte mult să vedem patria noastră natală Rusia înviată la o nouă viaţă şi să participe la biruinţa universală a sfintei noastre credinţe. Nu mai încape vorbă ! Însă o asemenea milostivire de nedescris de la Dumnezeu trebuie dobândită. Aceasta nu se va întâmpla accidental. Mai mult, este esenţial să ştim că toate proorociile sunt întotdeauna condiţionale şi câtuşi de puţin absolute. Deoarece chiar Proorocul Iona a primit poruncă de la Însuşi Dumnezeu şi a prevestit căderea şi nimicirea măreţei cetăţi a Ninivei, dar această proorocie nu s-a adeverit: Ninive nu a fost distrusă, Domnul a cruţat-o pentru pocăinţa colectivă a locuitorilor ei, începând cu însuşi împăratul.

Trebuie să vedem situaţia actuală a lumii astfel: sabia pedepsei lui Dumnezeu a fost ridicată deja deasupra lumii, dar poate fi încă înlăturată, dacă în lume va fi acea ,,curăţire morală generală, o pocăinţă profundă a tuturor neamurilor şi înlocuirea moralei păgâne cu cea creştină”, către care minunatul nostru păstor şi făcător de minuni, Sfântul Ioan de Kronstadt îndemna poporul rus în zilele sale, însă în zadar.

,,Fără pocăinţă nu există mântuire”. Acest adevăr sfânt este binecunoscut de fiecare creştin autentic; prin urmare, a nădăjdui la o oarecare ,,amânare” pentru mântuire şi renaşterea Rusiei şi a întregii lumi fără pocăinţă este un lucru nejustificat. Sfântul Ioan de Kronstadt spunea: ,,Dacă poporul rus nu se pocăieşte, sfârşitul lumii este aproape”. Iată de ce noi toţi trebuie să ne gândim acum înainte de toate la pocăinţă, punând orice altceva cât mai departe – toate grijile, planurile şi cugetele noastre deşarte.

Dar există asemenea pocăinţă în lumea noastră contemporană, asemenea întoarcere generală către Dumnezeu a tuturor, care singură poate să abată mâna pedepsei aspre a lui Dumnezeu de la omenirea cufundată în căderea ei morală ?

Pentru moment, acest lucru nu este de văzut. Date fiind circumstanţele contemporane în care trăim, proorocia de mai sus a Sfântului Nil Izvorâtorul de mir rămâne pe deplin valabilă, cu toate repercusiunile care decurg. Fiţi gata, ne-a poruncit Mântuitorul Hristos, că în ceasul care nu gândiţi, Fiul Omului va veni (Matei 24, 44).

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 72/septembrie-octombrie 2012

Din aceeasi categorie...