Lumea in deriva nr. 58

Despre Sfântul Prooroc Ilie şi antihrist

Cel de-al doilea Înaintemergător al Venirii lui Hristos

de Arhiepiscop Averchie de Jordanville

 

,,Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea Mergător Înainte al venirii lui Hristos …” Cu aceste cuvinte, Sfânta Biserică îl preamăreşte pe marele drept din Vechiul Testament care a trăit cu 900 de ani înainte de Hristos – sfântul şi slăvitul prooroc al lui Dumnezeu, Ilie. Prin viața sa ascetică neobișnuit de strictă, el părea mai mult ca un înger decât ca un om.

Dar de ce Sfânta Biserică îl numește ,,al doilea Mergător Înainte al celei de-a doua veniri a lui Hristos” ?

Aceasta deoarece, exact aşa cum înainte de prima venire a lui Hristos în lume, Sfântul Ioan Botezătorul s-a arătat cu duhul şi cu puterea lui Ilie (Luca 1, 17), tot așa înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos pe pământ se va arăta însuşi Proorocul Ilie (potrivit Maleahi 4, 5). După cum știm, el nu a murit, ci a fost ridicat la cer viu, cu trupul său, într-un car de foc (potrivit IV Împăraţi 2, 11).

Iubitul ucenic al lui Hristos, Sfântul Ioan Evanghelistul vorbeşte despre aceasta în minunata sa Apocalipsă. Sfântul Prooroc Ilie, împreună cu alt drept din Vechiul Testament – Enoh, care a fost luat și el în rai viu pentru că l-a mutat pre dânsul Dumnezeu, se vor arăta din nou în zilele lui antihrist. Ei vor profeți și vor întoarce oamenii de la închinarea lui antihrist. Văzătorul Tainelor îi numește pe amândoi martori ai lui Dumnezeu, cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pământului (Apocalipsis 11, 3-11). Amândoi – Enoh și Ilie – vor prooroci timp de 1260 zile (sau 42 luni, sau 3 ani și jumătate), adică în toată domnia lui antihrist, și vor face semne și minuni mari pentru a convinge oamenii să nu recunoască sau să accepte semnul lui antihrist pe mâna dreaptă și pe frunte (Apocalipsa 13, 16).

Dar cu îngăduinţa lui Dumnezeu, hiara care se suie din adânc, cu alte cuvinte antihrist însuși, va face război cu ei, şi îi va birui pre ei, şi îi va omorî pre ei (Apocalipsa 11, 7).

Este demn de reţinut că cei ce locuiesc pre pământ se vor bucura de ei, şi se vor veseli, şi vor trimite daruri unul altuia; că aceşti doi prooroci au chinuit pre cei ce locuiesc pre pământ (Apocalipsa 11, 10).

De ce i-au chinuit ?

Oamenii sunt chinuiți pentru că profeții vor apela la conștiința lor. Fiindcă ei vor încerca să trezească conștiința adormită – deturnându-i de la a se închina lui antihrist și întorcându-i la adevăratul Dumnezeu, la Hristos.

Așa a fost întotdeauna cu proorocii lui Dumnezeu. Nici unul din ei nu și-a sfârşit viaţa printr-o moarte naturală – ei au fost cu toţii torturați și uciși de oamenii pe care i-au mustrat pentru viețile lor păcătoase.

Aceeași soartă se va abate asupra celor care nu doresc să „țină pasul cu vremurile”, nu vor să ia parte la corupția generală a moravurilor, și care încearcă să trezească conștiința altora, arătându-le că au greşit în alegerea căii lor în viaţă, în abordarea şi conduita lor nepotrivită.

Pe astfel de oameni, care vor să-și păstreze conștiința curată, ceilalți îi vor urî și vor căuta să-i distrugă în orice fel – dacă nu fizic, atunci cel puțin mintal.

Nu avem informații care să afirme că antihrist a venit deja, dar … doar oamenii cu totul orbi duhovniceşte nu pot vedea că ceea ce se lucrează acum cu înfrigurare în lume sunt pregătirile pentru sosirea sa cu repeziciune şi domnia lui. Mai mult, slujitorii săi credincioși lucrează cu o energie extraordinară (demnă de o muncă mai bună). Ei i-au vândut deja sufletele lor pentru bani și tot felul de bunuri pământești: pentru cinste, putere și stăpânire în societatea umană, pentru tot felul de plăceri și desfătări trupeşti, pentru a se bucura de ele fără piedici sau pedepse.

Din numeroasele profeţii ale străvechilor Părinți ai Bisericii, noi știm că majoritatea oamenilor, din toate religiile, inclusiv din credința noastră ortodoxă, și neexceptându-i pe preoţi, îl vor primi cu entuziasm pe antihrist ca stăpân și rege al lor. Ei i se vor închina, și vor începe să persecute și să distrugă pe oricine i se împotrivește lui antihrist.

Și deși nu-l vedem încă pe antihrist ca persoană particulară, chiar acum are loc o mare ,,cernere” a oamenilor. Unii „țin pasul” cu slujitorii lui Antihrist care vine, fiind cumpărați pentru bani sau alte bunuri pământești și recrutați în tabăra lui. Alții se feresc cu hotărâre, se disociază și se îndepărtează repede de ei, stârnind prin aceasta mânia și ura celor dintâi.

 

Fraţilor ! Nu a existat niciodată o perioadă atât de vicleană, în care oamenii să exceleze într-atât în înșelăciune, falsitate, viclenie și minciună. Este necesar a fi extrem de vigilent, mai ales atent și precaut în abordarea lor, pentru a nu fi ispitit prin cuvinte ademenitoare și a nu te încurca în mrejele lui antihrist. Să nu ai încredere în nimeni care vine la tine cu vreo propunere măgulitoare, sau cu promisiuni avantajoase, chiar dacă este o persoană îmbrăcată în haine duhovniceşti, dacă știi că este aproape de niște organizații dubioase sau evident anti-creștine, dacă are legături de prietenie cu dușmanii lui Hristos, și mai ales dacă primesc bani de la ei, oricare ar fi scuza plauzibilă.

Acum a venit vremea când, mai mult ca oricând înainte, trebuie să distingem cu atenție care dintre purtătorii înaltei chemări de păstori ai Bisericii lui Hristos Îl slujește cu adevărat pe Hristos, și care s-a vândut deja slujitorilor lui antihrist ce va veni. Prin aceasta, în loc să slujească lui Hristos, ei slujesc lui antihrist. Trebuie să distingem ca nu cumva să ne găsim urmând un lup – chiar unul îmbrăcat în haine de oaie – în loc de un adevărat păstor.

Păstori deosebit de periculoși printre astfel de păstori falși sunt cei care propovăduiesc nevoia de pace cu toată lumea, sub pretextul „necondamnării” și „iubirii și iertării creștine”. Să ne amintim că pacea cu antihrist (ca și cu slujitorii săi) este deja o trădare a lui Hristos și, prin urmare, duşmănie faţă de Hristos !

Că ce împărtăşire are dreptatea cu fărădelegea ? Sau ce împreunare are lumina cu întunericul ? Sau ce unire are Hristos cu veliar ? Sau ce parte este credinciosului cu cel necredincios ? (II Corinteni 6, 14-15).

Până și cel mai mic flirt cu slujitorii lui antihrist, şi a-i mulţumi cu un scop oricât de plauzibil, este o crimă și nu va trece în zadar. Nu din greşeală vechiul proverb rus spune: „Spune-mi cine sunt prietenii tăi, și îți voi spune cine ești !”

În vremurile noastre rele, cea mai necesară pentru noi toți, cei care dorim să rămânem credincioși lui Hristos Mântuitorul, este râvna arzătoare. Pentru aceasta era atât de faimos sfântul şi slăvitul prooroc al lui Dumnezeu, Ilie. În loc de orice compromis cu slujitorii lui antihrist, noi ar trebui să avem o neîmpăcate totală cu ei, chiar dacă suntem amenințați cu moartea vremelnică. Să ne amintim că Enoh și Ilie, după ce au fost uciși de fiara-antihrist, vor fi readuşi la viaţă: După acele trei zile şi jumătate, Duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat întru ei, şi au stătut pre picioarele lor; şi frică mare a căzut preste cei ce îi vedeau pre ei (Apocalipsa 11, 11).

După aceasta Se va arăta Însuși Domnul nostru Hristos, care îl va omorî pe antihrist cu duhul gurii sale, şi îl va pierde cu arătarea venirii sale (II Tesaloniceni 2, 8). Totuși după aceasta, timpul se va scurta, și va veni sfârșitul acestei lumi, și va începe Judecata de Apoi.

 

Fraţilor ! Dacă auziți pe cineva că se leagă de propovăduirea apropierii venirii lui antihrist, cea de-A Doua Venire a lui Hristos, sfârşitul lumii şi Judecata de Apoi cu batjocură, cu un zâmbet ironic pe față, sau cu mânie și iritare, atunci să știți că aveţi de-a face cu o persoană care, într-un fel sau altul, a fost atrasă de slujitorii lui antihrist, să se implice în pregătirea pentru venirea sa rapidă și domnia sa pe pământ. Feriți-vă de astfel de oameni, ca [de nişte] distrugători ai sfintei noastre credințe și ai Bisericii !

În Ziua Judecății vor fi dezvăluite ,,tainele” lor, şi toţi, împreună cu antihrist și slujitorii săi, vor primi o răsplată dreaptă în iezerul cel de foc care arde cu piatră pucioasă (Apocalipsa 19, 20). Dar pentru cei drepți, precum Sfântul Prooroc Ilie, şi pentru toți cei care nu s-au închinat și nu s-au alăturat slujirii lui antihrist, ci mai curând i s-au împotrivit cu sinceritate și seriozitate, va începe acea viață veșnică binecuvântată în „Noul Ierusalim”, pe care văzătorul tainelor s-a învrednicit să-l vadă pogorându-se de la Dumnezeu din ceruri (Apocalipsa 21, 2).

Cela ce are urechi de auzit, să auză (Matei 11, 15). Amin.

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 150/noiembrie-decembrie 2023