Almanah 2009 12

Rezoluţii ale Uniunii Europene

Principiile Yogyakarta privind aplicarea legislaţiei internaţionale

a drepturilor omului relativ la orientarea sexuală şi identitatea de gen

26 martie 2007, Geneva

 

Versiunea în limba engleză

Comentarii pe marginea Principiilor Yogyakarta

 

Extrase din Principiile Yogyakarta

 

Noi, echipa internaţională de experţi în legislaţia internaţională cu privire la drepturile omului şi orientarea sexuală şi identitatea de gen:

În urma unei întruniri a experţilor care a avut loc în Yogyakarta, Indonezia, între 6-9 noiembrie 2007, adoptăm prin prezenta aceste principii:

 

Principiul 1. Dreptul la deţinerea universală a drepturilor omului

c) Statele vor iniţia programe de educaţie şi informare pentru a promova şi intensifica deplina deţinere a tuturor drepturilor omului de către toate persoanele, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen.

 

Principiul 2. Dreptul la egalitate şi nediscriminare

Orice persoană are dreptul la egalitate în faţa legii şi la protecţie egală din partea legii fără nici o astfel de discriminare, fie că deţinerea unui alt drept al omului este afectată sau nu.

a) Statele vor introduce principiile egalităţii şi nediscriminării pe baza orientării sexuale şi identităţii de gen în constituţiile lor naţionale sau în alte legi adecvate (…).

 

Principiul 3: Dreptul la recunoaştere în faţa legii

Oricine are dreptul la recunoaştere pretutindeni ca persoană în faţa legii. Persoanele cu diverse orientări sexuale şi identităţi de gen se vor bucura de capacitatea legală în toate aspectele vieţii. Orice orientare sexuală şi identitate de gen auto-definită a unei persoane este esenţială pentru personalitatea sa şi este unul dintre cele mai fundamentale aspecte ale auto-determinării, demnităţii şi libertăţii.

c) Statele vor lua toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri necesare pentru a garanta că există proceduri prin care toate actele de identitate emise de stat care indică genul/sexul unei persoane – inclusiv certificate de naştere, paşapoarte, cărţi de alegător şi alte documente – reflectă identitatea de gen profundă auto-definită a unei persoane.

 

Principiul 6. Dreptul la intimitate

Dreptul la intimitate include de regulă alegerea de a dezvălui sau nu informaţii cu privire la orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane, ca şi deciziile şi alegerile legate atât de propriul trup, cât şi de relaţiile sexuale consensuale şi alte relaţii cu alţii.

 

Principiul 16. Dreptul la educaţie

a) Statele vor lua toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri necesare pentru a asigura (…) tratamentul egal al elevilor, personalului şi profesorilor din cadrul sistemului educaţional, fără discriminare pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen.

b) Statele vor garanta că educaţia este îndreptată către dezvoltarea la întregul potenţial a personalităţii, talentelor şi aptitudinilor mentale şi fizice ale fiecărui elev şi va răspunde la nevoile elevilor de orice orientare sexuală şi identitate de gen.

d) Statele vor garanta că metodele de educare, programa şi resursele utilizate servesc la intensificarea înţelegerii faţă de şi respectului, printre altele, pentru diverse orientări sexuale şi identităţi de gen, inclusiv pentru nevoile particulare ale elevilor, părinţilor lor şi membrilor familiei legate de aceste temeiuri.

 

Principiul 18. Protejarea de abuzurile medicale

b) Statele vor lua toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri necesare pentru a asigura că trupul nici unui copil nu este alterat ireversibil prin proceduri medicale într-o tentativă de a impune o identitate de gen fără consimţământul deplin, liber şi informat al copilului, potrivit cu vârsta şi maturitatea copilului şi călăuzit de principiul că în toate acţiunile referitoare la copii, interesele superioare ale copilului trebuie să fie un considerent primordial.

f) Statele vor asigura că nici un tratament medical sau consiliere psihologică nu tratează, explicit sau implicit, orientarea sexuală şi identitatea de gen ca fiind condiţii medicale ce trebuie tratate, vindecate sau reprimate.

 

Principiul 19. Dreptul la libertatea de opinie şi exprimare

Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie şi exprimare, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen. Aceasta include exprimarea identităţii sau personalităţii prin discurs, comportare, îmbrăcăminte, caracteristici ale trupului, alegerea numelui, sau orice alte mijloace, ca şi libertatea de a căuta, primi şi împărtăşi informaţie şi idei de toate genurile, inclusiv cu privire la drepturile omului, orientare sexuală şi identitatea de gen, prin orice mijloace şi indiferent de hotare.

d) Statele vor asigura că noţiunile de ordine publică, moralitate publică, sănătate publică şi securitate publică nu sunt folosite pentru a restricţiona, într-o manieră discriminatorie, nici o exercitare a libertăţii de opinie şi exprimare care afirmă diverse orientări sexuale sau identităţi de gen.

e) Statele vor asigura că exercitarea libertăţii de opinie şi exprimare nu încalcă drepturile şi libertăţile persoanelor cu diverse orientări sexuale şi identităţi de gen.

 

Principiul 21. Dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie

Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen. Aceste drepturi nu pot fi invocate de stat pentru a justifica legi, politici sau practici care neagă protecţia egală din partea legii, sau pentru a discrimina pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen.

a) Statele vor lua toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri necesare pentru a asigura dreptul persoanelor, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen, de a îmbrăţişa şi practica credinţe religioase şi nereligioase, singure sau în asociere cu altele, de a fi libere de amestecul în credinţele lor şi de a fi libere de constrângere sau impunere a credinţelor.

b) Statele vor garanta că exprimarea, practica şi promovarea diferitelor opinii, convingeri şi credinţe cu privire la chestiuni de orientare sexuală sau identitate de gen nu sunt întreprinse într-o manieră incompatibilă cu drepturile omului.

 

Principiul 24. Dreptul de a întemeia o familie

Orice persoană are dreptul de a întemeia o familie, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen. Familiile există în diverse forme. Nici o familie nu poate fi supusă la discriminarea nici unuia dintre membrii ei pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen.

a) Statele vor lua toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri necesare pentru a asigura dreptul de a întemeia o familie, inclusiv prin accesul la adopţie sau procreere asistată, fără discriminare pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen.

b) Statele vor asigura că legile şi politicile recunosc diversitatea formelor de familii, inclusiv pe cele care nu sunt definite prin descendenţă sau căsătorie, şi să ia toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri necesare pentru a garanta că nici o familie nu va fi supusă discriminării pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen a nici unuia dintre membrii săi, inclusiv cu privire la bunăstarea socială legată de familie şi alte beneficii publice, angajare şi imigraţie.

d) În toate acţiunile sau deciziile referitoare la copii, statele vor asigura că un copil, care este capabil de a-şi forma opinii personale, poate să-şi exercite dreptul de a exprima acele opinii în mod liber, şi că astfel de opinii sunt exprimate cu greutatea cuvenită potrivită cu vârsta şi maturitatea copilului.

e) Statele vor lua toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri necesare pentru a asigura că în statele care recunosc căsătoriile sau parteneriatele înregistrate între persoane de acelaşi gen, orice îndreptăţire, privilegiu, obligaţie sau beneficiu disponibil pentru partenerii căsătoriţi sau înregistraţi de gen opus este în aceeaşi măsură valabil pentru partenerii căsătoriţi sau înregistraţi de acelaşi gen.

 

Principiul 28. Dreptul la remedii şi reparaţii eficiente

a) Statele vor stabili procedurile legale necesare, inclusiv prin revizuirea legislaţiei şi politicilor pentru a garanta că victimele încălcărilor drepturilor omului pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen au acces la reparaţii depline prin restituire, compensaţie, reabilitare, satisfacţie, garantarea nerepetării şi/sau orice alt mijloc adecvat.

 

Principiul 29. Responsabilitate

a) Statele vor stabili proceduri penale, civile şi administrative şi alte proceduri adecvate, accesibile şi eficiente, ca şi mecanisme de monitorizare pentru a garanta că făptaşii încălcărilor drepturilor omului legate de orientarea sexuală sau identitatea de gen vor răspunde pentru faptele lor.

b) Statele vor garanta că toate afirmaţiile de crime săvârşite (…) sunt investigate cu promptitudine şi amănunţit, şi că, în cazurile în care sunt găsite dovezi adecvate, cei responsabili sunt urmăriţi în justiţie, judecaţi şi pedepsiţi la timp.

c) Statele vor înfiinţa instituţii şi proceduri independente şi eficiente pentru a monitoriza alcătuirea şi intrarea în vigoare a legilor şi politicilor care să asigure eliminarea discriminării pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen.

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 53/Almanah 2009