Almanah 2010 16

REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

Combaterea stereotipurilor sexiste din mass-media

Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1751 din 25 iunie 2010

transpusă în legislaţia română

 

Monitorul oficial al României a tipărit în nr. 242 (anul XXII), de joi, 15 aprilie 2010, Hotărârea Guvernului României din 24 martie 2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012.

 

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ

pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012

 

Extrase care conţin informaţii şi/sau atitudini relevante
cu privire la combaterea stereotipurilor sexiste în România

Sublinierile aparţin redacţiei 

 

B. Informaţii generale relevante

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, legea specială în materie, stabileşte înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care are ca principală atribuţie promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în toate politicile şi programele naţionale.

Acestor direcţii de intervenţie le corespund o serie de obiective, printre care: armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională şi, în special, cu cea europeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; … concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională; … combaterea rolurilor şi stereotipurilor de gen din învăţământ, cultură şi mass-media şi nu în ultimul rând abordarea integratoare a perspectivei de gen în programarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea tuturor politicilor publice.

… „Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi – anul 2007”. Activităţile care au avut loc în acest „an european” s-au concentrat pe problematica discriminării bazate pe originea etnică, religie, vârstă, sex, orientare sexuală şi dizabilităţi.

 

C. Priorităţi, politici şi cadrul juridic existente

2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, care statuează că în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.

 

E. Obiectivele strategiei

Obiective specifice:

– introducerea perspectivei de gen în educaţia formală şi nonformală;

combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ;

– încurajarea concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională;

– promovarea perspectivei de gen în viaţa socială;

 

G. Direcţii de acţiune, rezultatele acţiunilor, indicatori, implicaţii juridice

G.1.1. Obiectivul specific – Introducerea perspectivei de gen în educaţia formală şi nonformală

La o scurtă analiză a curriculei şcolare, a activităţilor care se desfăşoară la toate nivelurile sistemului de învăţământ, a modului în care se realizează orientarea socioprofesională în şcoli, se poate constata că acestea determină perpetuarea şi întărirea unor stereotipuri şi roluri de gen, precum şi promovarea unor modele ale relaţiilor de gen.

Integrarea perspectivei de gen în educaţie atât la nivel formal, cât şi la nivel informal reprezintă o acţiune perpetuă şi concentrată care trebuie să ia în considerare toate aspectele implicate în procesul educaţional şi trebuie să pornească de la schimbarea de mentalităţi şi formarea în domeniu la nivelul personalului didactic, până la modificarea curriculelor şcolare de la toate nivelurile sistemului de învăţământ.

Printre acţiunile specifice menite să răspundă punctual acestui obiectiv se numără:

– încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

– elaborarea unui ghid de integrare a perspectivei de gen în activitatea preşcolară;

– realizarea unor programe de formare pe egalitate de gen pentru personalul didactic din învăţământul preşcolar.

 

G.1.2. Obiectivul specific – Combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ

Întregul sistem educativ contribuie la construcţia normelor şi reprezentărilor sociale şi exercită o influenţă considerabilă asupra raporturilor de gen.

Perpetuarea stereotipurilor şi rolurilor de gen prin intermediul conţinutului manualelor şcolare şi a modului în care se realizează orientarea socioprofesională a tinerilor în şcoli reprezintă de fapt o consecinţă a aplicării unui sistem de învăţământ care încă depune eforturi să integreze toate aspectele legate de evoluţie şi dezvoltare promovate la nivel european şi mondial.

Pentru a putea combate perpetuarea stereotipurilor şi a rolurilor de gen din sistemul educaţional este nevoie de măsuri şi activităţi concrete şi coerente, de campanii care să sensibilizeze şi să conştientizeze personalul didactic, dar şi tinerii elevi cu privire la importanţa promovării diversităţii, respectării diferenţelor şi a necesităţii dezvoltării unor modele nediscriminatorii ale relaţiilor de gen.

Acţiunile specifice menite să răspundă acestui obiectiv se vor axa pe:

– organizarea de campanii de informare pentru elevii de liceu în domeniul egalităţii de şanse;

– elaborarea şi diseminarea de materiale informative adaptate particularităţilor grupului-ţintă (elevi şi studenţi).

 

G.2.2. Obiectivul specific – încurajarea concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională

În ciuda deciziilor luate de statele membre ale Uniunii Europene de a încuraja prin toate mijloacele o mai bună conciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională, exprimate atât prin obiectivele de la Lisabona, cât şi prin obiectivele stabilite la Barcelona în anul 2002, în România nu putem vorbi încă de o împărţire egală a responsabilităţilor familiale şi nici de o participare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la viaţa economică sau familială.

 

G.4. Roluri şi stereotipuri de gen

Obiectivul specific – Sensibilizarea mass-mediei cu privire la principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Este binecunoscut rolul major al mass-mediei în formarea opiniilor societăţii în ansamblu. În aceste condiţii, structura şi conţinutul mesajelor mediatice trebuie să răspundă nevoilor reale de informare şi formare a indivizilor.

Din perspectiva de gen este evident că mesajul transmis de mass-media trebuie să răspundă nevoilor individuale şi specifice atât ale femeilor, cât şi ale bărbaţilor. Mai mult decât atât, imaginea femeilor şi a bărbaţilor proiectată prin intermediul mesajelor mass-mediei trebuie să nu aducă atingere demnităţii individuale şi să nu reflecte situarea unora sau altora în ipostaze inferioare şi degradante.

În urma unei vizionări a programelor de televiziune pe parcursul unei zile se poate remarca faptul că mesajele transmise promovează cu preponderenţă atitudini stereotipale, în special mesajele publicitare. Există discordanţă între modelele feminine promovate (gospodină, mamă, cu activităţi în mediul privat) şi modelele masculine (cu activitate în mediul public, băutori de bere, fanatici după meciurile de fotbal etc).

În cadrul campaniei „Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi – anul 2007”, organizată de ANES, în calitate de organism naţional de implementare, au fost organizate mai multe activităţi care au avut ca obiectiv, printre altele, şi eliminarea stereotipurilor de gen.

Din această perspectivă, ANES şi-a propus organizarea unor reuniuni cu reprezentanţi ai mass-mediei. Jurnaliştii, fie că sunt reporteri sau editori, au nevoie în munca lor să conştientizeze importanţa respectării demnităţii umane şi a promovării unor atitudini şi mesaje nediscriminatorii. Pentru a veni în sprijinul lor, ANES va organiza campanii de informare şi conştientizare, punând accentul pe cursuri de formare în domeniul nediscriminării şi respectării drepturilor.

Acţiunile care vizează atingerea acestui obiectiv:

– încheierea unui protocol de colaborare cu Clubul Român de Presă;

– încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului;

– realizarea unui diagnostic privind impactul presei video asupra construcţiei rolurilor şi stereotipurilor de gen.

Rezultate ale acţiunilor desfăşurate în cadrul acestui obiectiv:

– sensibilizarea reprezentanţilor mass-mediei cu privire la importanţa implementării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

eliminarea stereotipurilor de gen, a limbajului sexist din peisajul audiovizual.

 

J. Finanţarea

Implementarea tuturor obiectivelor stabilite în cadrul acestei strategii presupune un efort financiar consistent.

Resursele financiare pe care le poate contracta ANES pentru a implementa strategia sunt: fondurile alocate de la bugetul de stat; fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, atrase în condiţiile legii; donaţii şi sponsorizări, obţinute în condiţii legale.

 

A. Educaţie TOTAL: 161.090 lei

B. Piaţa muncii TOTAL: 39.450 lei

C. Viaţa socială  TOTAL: 24.000 lei

D. Roluri şi stereotipuri de gen TOTAL: 123.600 lei

E. Participarea la procesul decizional TOTAL: 140.000 lei

F. Evaluare şi monitorizare a evoluţiei perspectivei de gen în politicile şi programele naţionale TOTAL: 14.000 lei

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 60/Almanah 2010