Cuvant duhovnicesc nr. 01

DESPRE SFÂNTA LUMINĂ DE PAŞTI

Ce reprezintă Învierea Domnului nostru Iisus Hristos pentru lumea creştină ?

Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare creştină.

Făgăduinţa făcută de Dumnezeu poporului lui Israel – de ridicare a blestemului cu care a fost alungat Adam din rai – s-a înfăptuit prin întruparea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi, s-a desăvârşit prin Învierea Sa.

El a venit în chip de om, ca un Miel neprihănit, s-a smerit şi a pătimit pe Cruce. A murit şi, a treia zi, a înviat din morţi ,,cu moartea pre moarte călcând”, deschizând porţile raiului.

În nemărginita lui iubire de oameni, Dumnezeu s-a întrupat, înomenindu-se pentru ca omul să se îndumnezeiască, şi înviind a dat speranţa mântuirii neamului omenesc. Învierea este, prin aceasta, temelia, biruinţa şi cununa ortodoxiei.

Cum trebuie să primim această sărbătoare ?

Trebuie să ne bucurăm gândindu-ne că Fiul lui Dumnezeu a înviat, eliberându-ne din robia păcatului. În această zi, ,,se bucură pământul şi cerurile, se bucură îngerii, se veselesc arhanghelii, heruvimii şi serafimii prăznuiesc împreună cu noi această sărbătoare” spune Sfântul Ioan Gură de aur. Mare bucurie este la întoarcerea unui păcătos şi, cu atât mai mare este bucuria acestei zile când toată lumea a fost smulsă din robia vrăjmaşului.

Să prăznuim această mare şi luminată sărbătoare duhovnicească, să încercăm să ne îndepărtăm de cele ale lumii şi să ne îndreptăm cu gândul şi inima spre cele cereşti.

Să primim cuvintele dumnezeieşti şi darurile duhovniceşti, gândindu-ne la cuvintele Mântuitorului: ,,nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot graiul ce iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). Să aşteptăm cu înfricoşare venirea Sfintei Lumini, ca pe o dovadă că ,,Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20).

Când vine Sfânta Lumină ? Unde ?

Sfânta Lumină vine în Sâmbăta Mare, ziua, între orele 12 – 14, în timpul Vecerniei Mari. Ea se aprinde pe Mormântul Domnului nostru Iisus Hristos, din Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în fiecare an de 20 de veacuri.

Cum vine şi cine o primeşte ?

În timpul Vecerniei Mari, Patriarhul ortodox al Ierusalimului pătrunde în lăcaşul Sfântului Mormânt, unde se roagă în aşteptarea Sfintei Lumini. În Biserica plină de miile de credincioşi veniţi să vadă minunea se sting toate luminile şi lumânările. Sfânta Lumină vine ca o scânteie ce coboară pe lespedea Mormântului; flacăra nu arde câteva minute, iar Patriarhul o ia şi, ieşind în faţa Sfântului Altar, spune: Veniţi de luaţi lumină !

Ce reprezintă Sfânta Lumină pentru ortodocşi ?

Venirea Sfintei Lumini la Mormântul Domnului este o minune dumnezeiască necuprinsă de mintea omenească, care se repetă din an în an. Este minunea care uimeşte toată mintea şi dovedeşte oamenilor că până la sfârşitul veacurilor Hristos, Lumina lumii şi Mântuitorul sufletelor noastre a înviat din morţi, a treia zi, dăruind tuturor viaţă veşnică.

Sfânta Lumină se aprinde doar la ortodocşi, ca o dovadă de netăgăduit că ei păstrează credinţa apostolească.

Cum trebuie să ne pregătim şi să ne comportăm în noaptea Învierii ?

Trebuie să ne îndreptăm spre Biserică având tot timpul în gând nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său, Unul-născut să ne răscumpere din robia morţii. Trebuie să ne comportăm decent, să fim cu mintea şi inima îndreptate către Dumnezeu şi să urmărim rugăciunile şi cântările sfintei slujbe.

Ce slujbe sunt în noaptea Învierii şi după ?

Slujba Învierii începe la ora 12 (ora 1 oficial) şi se continuă cu Sfânta Liturghie ce se sfârşeşte la 4-5 dimineaţa. Duminică, se face a doua Înviere la cimitir.

Cum petrecem Săptămâna luminată ?

Săptămâna luminată este săptămâna de după Sfintele Paşti, săptămână de bucurie pentru toţi creştinii. Se numeşte luminată datorită Sfintei Învierii Domnului care a revărsat asupra lumii lumina iubirii Sale. A doua şi a treia zi de Paşti, luni şi marţi, sunt zile de sărbătoare, iar vineri este Izvorul tămăduirii – sărbătoare închinată unei minuni a Preacuratei Maici a Domnului. După asprimea Postului Mare, în toată Săptămâna luminată se mănâncă de harţi, se ciocnesc ouă şi se mănâncă păscuţe.

Începând de la Înviere şi până la Înălţarea Domnului ne salutăm cu Hristos a înviat ! la care răspundem cu Adevărat că a înviat ! aducându-ne aminte, bucurându-ne şi adeverind prin cuvintele noastre Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Să petrecem Săptămâna luminată slăvindu-l pe Dumnezeu, neuitând că este un praznic duhovnicesc şi că trebuie să înălţăm sufletul către Dumnezeu.

HRISTOS A ÎNVIAT !

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 1/aprilie 1999